Quyết định 2362/QĐ-BTC

Quyết định 2362/QĐ-BTC Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết. Quyết định Start có hiệu lực kể từ ngày ban…

Thông tư 51/2017/TT-BTC

Thông tư 51/2017/TT-BTC Ngày 19/05/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo đó, quy định thời hạn để Cục thuế kiểm tra đối chiếu thông…

Thông tư 42/2017/TT-BYT

Thông tư 42/2017/TT-BYT Ngày 13/11/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 42/2017/TT-BYT về Danh mục dược liệu độc làm thuốc. Thông tư Start có hiệu lực vào ngày 23/12/2017. Theo đó, Thông tư quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn…