Nghị định 64/2020/NĐ-CP

Nghị định 64/2020/NĐ-CP Về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul thì mới đây Chính phủa đã ban hành Nghị định 64/2020/NĐ-CP vào ngày 10/06/2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start từ ngày…

Nghị định 67/2020/NĐ-CP

Nghị định 67/2020/NĐ-CP Nghị định 67/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, đã được Chính phủ ban hành vào ngày 15/06/2020. Văn bản pháp luật này sẽ có hiệu lực Start từ ngày 10/08/2020.…