Nghị định 104/2017/NĐ-CP

Nghị định 104/2017/NĐ-CP Chính phủ đã ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều. Nghị định Start có hiệu…

Thông tư 45/2017/TT-BTC

Thông tư 45/2017/TT-BTC Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản (ĐGTS) theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016. Thông tư Start có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017.…

Nghị định 106/2017/NĐ-CP

Nghị định 106/2017/NĐ-CP Từ ngày 01/11/2017 Nghị định 106/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực. Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của…

Thông tư 27/2017/TT-BCA

Thông tư 27/2017/TT-BCA Từ ngày 06/10/2017, Thông tư 27/2017/TT-BCA ngày 22/08/2017 do Bộ Công an ban hành chính thức Start có hiêụ lực. Thông tư quy định về nguyên tắc ứng xử; quy tắc ứng xử chung của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân;…

Thông tư 63/2017/TT-BTC

Thông tư 63/2017/TT-BTC Từ ngày 15/08/2017, Thông tư 63/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 19/06/2017 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban…

Thông tư 62/2017/TT-BTC

Thông tư 62/2017/TT-BTC Từ ngày 5/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư…

Thông tư 17/2017/TT-BTC

Thông tư 17/2017/TT-BTC Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. Theo đó, Thông tư quy định phần trăm mức nộp phí, lệ phí vào ngân sách trung ương như sau: - Lệ phí ra,…

Thông tư 224/2017/TT-BQP

Thông tư 224/2017/TT-BQP Ngày 13/09/2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 224/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng.…

Công văn 4055/BHXH-CNTT

Công văn 4055/BHXH-CNTT Ngày 14/09/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4055/BHXH-CNTT về thanh toán hồ sơ khám chữa bệnh đối với trường hợp hết hạn thẻ sau thời điểm tra cứu. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mời…

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP Ngày 19/09/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ Tố…