Thông tư 170/2016/TT-BTC

Thông tư 170/2016/TT-BTC Thông tư 170/2016/TT-BTC quy định mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2016. Theo đó, nội dung chính của thông tư…