Thông tư 53/2020/TT-BTC

Thông tư 53/2020/TT-BTC Quy định về kinh phí giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội đã được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 53/2020/TT-BTC vào ngày 10/06/2020. Văn bản pháp luật này sẽ có hiệu lực Start từ ngày 01/08/2020.…

Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT về quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 19/06/2020. Hiệu lực của văn bản cũng sẽ Start từ ngày được ban hành.…

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC Mới đây vào ngày 18/06/2020, Tòa án Nhân dân Tối ca đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-TANDTC về quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start từ ngày…

Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non. Sau đây là nội dung…

Thông tư 13/2020/TT-BCT

Thông tư 13/2020/TT-BCT Thông tư 13/2020/TT-BCT về việc sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý, đã được Bộ Công thương ban hành vào ngày 18/06/2020. Với văn bản pháp luật này, thì hiệu lực sẽ được Start từ ngày 03/08/2020.…