Nghị định 70/2013/NĐ-CP

Nghị định 70/2013/NĐ-CP Nghị định 70/2013/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý kho vật chứng kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP.CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------Số:…

Công văn 2266/BHXH-BT

Công văn 2266/BHXH-BT Công văn 2266/BHXH-BT năm 2013 giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…

Công văn 2298/BHXH-CSXH

Công văn 2298/BHXH-CSXH Công văn 2298/BHXH-CSXH năm 2013 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Công văn 3950-CV/BTCTW và 4711-CV/BTCTW do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT…

Công văn 2197/BHXH-THU

Công văn 2197/BHXH-THU Công văn 2197/BHXH-THU năm 2013 thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành.BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMBẢO HIỂM XÃ HỘI TP.…