Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số ………………………

Cơ sở: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………. Fax: ………………. E-mail: …………………………………

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm: ……………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

……, ngày ……..tháng……..năm 200…

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Chủ cơ sở

(ký tên & đóng dấu)