Bản quy định về phân công/phân cấp chế độ làm việc

Bản quy định về phân công/phân cấp chế độ làm việc

BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày…….tháng…….
của Giám đốc Công ty……….)

Chương I
Tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám
Đốc và các phòng nghiệp vụ công ty

Điều 1: Tổ chức bộ máy của Công ty gồm có:

1.1 Bộ phận quản lý:

– Giám đốc Công ty

– Phó Giám đốc kinh tế – kỹ thuật.

– Phó Giám đốc nội chính.

1.2. Bộ phận nghiệp vụ có:

– Phòng Kế hoạch – kỹ thuật.

– Phòng Kế toán – tài vụ.

– Phòng Tổ chức – hánh chính.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty.

2.1. Giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Quyết định phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất – kinh doanh vàc các chủ trương lớn của Công ty.

2. Quyết định việc hợp tác đầu tư, liên doanh kinh tế của công ty.

3. Quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy điều hành để đảm bảo hiệu quả cao.

4. Quyết định phân chia lợi nhuận, phân phối lợi nhuận vào các quỹ của Công ty.

5. Phê chuẩn Quyết toán của các đơn vị trực thuộc và duyệt tổng quyết toán của Công ty.

6. Quyết định về việc chuyển nhượng, mua bán, cầm các loại tài sản chung của Công ty theo quy định của Nhà nước.

7. Quyết định về việc thành lập mới, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp, sản xuất – kinh doanh thuộc nguồn vốn đầu tư của công ty.

8. Quyết định về việc đề cử Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, bổ nhiệm, bãi miễn Trưởng, Phó phòng Công ty và các chức danh lảnh đạo của các đơn vị trực thuộc.

9. Quyết định về kế hoạch đào tạo cán bộ, cử cán bộ của Công ty đi nước ngoài.

10. Quyết định các biện pháp bảo vệ môi trường, môi trường trong sản xuất kinh doanh.

11. Tổ chức thanh tra và xử lý các vi phạm Điều lệ Công ty.

12. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty và thực hiện nộp ngân sách hằng năm theo các chỉ tiêu của….…giao.

2.2 Các vấn đề từ 1-4 nêu trên phải được thông qua Đại hôi công nhân viên chức Công ty theo quy định của điều lệ Công ty.

Điều 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Công ty.

3.1 Các Phó Giám đốc Công ty là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc uỷ quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc về phần việc được phân công.

3.2 Phó Giám đốc kinh doanh – kỹ thuật được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm phối hợp, điều hoà kế hoạch sản xuất – kinh doanh của các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn và kiểm tra các xí nghiệp trong các mặt: thiết kế, kỹ thuật, quy trình công nghệ của các mặt hàng, sản phẩm theo hợp đồng kinh tế mà Công ty đã ký kết với khách hàng, tình hình sử dụng vốn, sổ sách kế toán và các chứng từ kinh tế.

Phó Giám đốc kinh tế – kỹ thuật có trách nhiệm nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, đề xuất các quy trình công nghệ mới, nghiên cứu thị trường – giá cả trong và ngoài nước để đề ra chính sách tiếp thị, tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh thường kỳ cho Giám đốc.

Phó Giám đốc kinh doanh – kỹ thuật được phân công chỉ đạo Phòng kinh tế – kỹ thuật và phòng kế toán – tài vụ của Công ty, trong từng thời kỳ có thể được Giám đốc Công ty uỷ nhiệm trực tiếp quyết định các vấn đề 2,4,5,6,10,12 khoản 2.1 điều 2 của bản quy định này.

3.3 Phó Giám đốc nội chính được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và nhân sự toàn công ty, quản trị và xây dựng cơ bản; văn thư hành chính; thực hiện chế độ chính sách, tiền lương và công tác đời sống cho nhân viên; công tác bảo vệ nội bộ và an ninh quốc phòng tại địa phương nơi công ty đóng trụ sở; tổ chức thanh tra; tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức bộ máy và nhân sự, quản trị hành chính, đời sống, an ninh, nội bộ thường kỳ cho Giám đốc.

Phó Giám đốc nội chính được phân công chỉ đạo Phòng Tổ chức hành chính của công ty.Trong từng thời kỳ có thể được Giám đốc Công ty uỷ nhiệm trực tiếp quyết định các vấn đề 3,7,8,9,11 khoản 2.1, điều 2 của bản quy định này.

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch – kỹ thuật

4.1. Quản lý kế hoạch:

– Hướng dẫn các đơn vị thuộc công ty xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn và tổng hợp kế hoạch sản xuất – kinh doanh toàn công ty. Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh của công ty.

– Cùng với các phòng nghiệp vụ công ty và các đơn vị trực thuộc để xây dựng đồng bộ các mặy kế hoạch: kế hoạch sử dụng vốn (gồm cả vốn ngoại tệ) và tài vụ, kế hoạch vật tư – kho hàng – vận tải, kế hoạch sản xuất – nghiên cứu kỹ thuật, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch xây dựng tiền lương kế hoạch tiếp thị và liên kết kinh tế.

– Chuẩn bị các thủ tục cho Giám đốc công ty giao kế hoạch và xét duyệt hoàn thành kế hoạch của các đơn vị trực thuộc. Giúp Giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề và đề xuất giải quyết.

– Quản lý hợp đồng kinh tế, hàng hoá vật tư, xuất nhập khẩu kho và hàng đối lưu.

– Quản lý hàng hoá vật tư xuất nhập khẩu và làm thủ tục cho các đơn vị có hàng xuất khẩu.

4.2. Quản lý kỹ thuật:

– Quản lý và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các mặt hàng, sản phẩm theo đúng mẫu mã, quy trình kỹ thuật, nhiệm vụ thiết kế theo theo hợp đồng kinh tế đã ký kết với khách hàng.

– Nghiên cứu cải tiến các mặt hàng, sản phẩm của công ty đang sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Quản lý các định mức kỹ thuật (mức tiêu hao năng lượng, vật tư các sản phẩm).

– Xây dựng chương trình sản xuất hàng năm và dài hạn của công ty trên cơ sở năng lực thiết bị và nguồn vật tư nguyên liệu.

– Quản lý chất lượng sản phẩm (KCS) khi xuất kho và chất lượng vật tư, hàng hoá khi nhập kho.

– Tổ chức chương trình bảo dưỡng, sữa chữa lớn các thiết bị của các đơn vị (trường hợp các đơn vị không đủ các phương tiện, cán bộ kỹ thuật) và kiểm tra việc bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị của các đơn vị theo định kỳ.

Điều 5: Nhiệm vụ quyền hạn của Phòng kế toán – tài vụ.

5.1 Tổ chức hoạch toán kinh tế toàn công ty:

– Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước.

– Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất – kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của công ty.

– Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp tuời và có hệ thống có sự diễn biến các nguồn vốn cấp, vốn vay; giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc huy động vật tư, nguyên liệu, hàng hóa trong sản xuất – kinh doanh của công ty.

– Theo dõi công nợ của công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Thực hiện công tác đối nội và thanh toán quốc tế.

– Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với phòng nghiệp vụ của công ty để hoặch toán lỗ, lãi cho từng đơn vị trực thuộc, giúp cho ban giám đốc Công ty nắm chắc nguồn vốn, biết rõ số lời.

5.2 Giám đốc kế toán – tài vụ với các đơn vị trực thuộc và thực hiện kế hoạch về các loại vốn: cố định, lưu động ,chuyên dụng, xây dưng cơ bản…

– Theo giỏi các đơn vị hoạch toán kế toán, huớng dẫn lập ……………………………… báo cáo về các nguồn vốn, vốn vây nhận đựơc.

– Tham mưu cho giám đốc Công ty chỉ đao các đôn vị thực hiện các chế độ quản lý tài chính, tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính và uỷ ban nhân dân thành phố.

– Cùng với phòng kế hoạch – kỹ thuật giúp giám đốc công ty giao kế hoạch và quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc theo định kỳ.

– Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán- tài vụ của các đơn vị trực thuộc.

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng tổ chức – hành chính

– Tham mưu cho giám đốc công ty vế tổ chức bộ máy sản xuất – kinh doanh và bố tri nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty.

– Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn công ty, giải quyết thử tục và chế độ tuyển dụng thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu ….; là thành viên thường trực của hội Đồng thi đua và hội Đồng kỷ luật của công ty.

– Quy hoạch cán bộ, tham mưu Giám đốc quyết định việt đề bạt và phân công cán bộ lảnh đạo và quản lý (Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng )…của công ty và các đơn vị trực thuộc.

– Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tay nghề cho cán bộ, nhân viên và công nhân cho toàn công ty.

– Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán – tái vụ của các đơn vị trực thuộc.

– Quản lý lao động, tiền lương cán bộ – công nhân viên cùng với phòng kế toán tài vụ xây dựng tổng quỹ tiền lương và xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hành chính công ty và các đơn vi trực thuộc.

– Nghiên cứu và tổ chức lao động khoa học, xây dựng các định mức lao động, giá thành của lao động trên đơn vị sản phẩm (cùng các phòng nghiệp vụ) cho các đơn vị trực thuộc.

– Quản lý xây dựng cơ bản trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có yêu cầu).

– Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thường và tài liệu quan trọng.

– Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh nhật định kỳ hoặc bất thuờng.

– Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng (theo quy định của Trung ương và các cấp của địa phương), bảo vệ cơ quan và tham gia về an ninh quốc phòng với chính quyền địa phương.

– Tham gia bảo vệ môi trường, môi sinh, phòng cháy, chữa cháy của công ty và các đơn vị trực thuộc.

– Theo dõi pháp chế về hoặt động sản xuất – kinh doanh của công ty, hướng dẫn các đơn vị thuộc Công ty hoạt động, ký kết hợp đồng, liên kết kinh doanh đúng pháp luật .

CHƯƠNG II
Tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc
các xí nghiệp, cửa hàng trực thuộc công ty

Điều 7:

7.1 . Các đơn vị sản xuất – kinh doanh trực thuộc gồm có:

– Xí nghiệp ….

– Xí nghiệp …..

– Xí nghiệp…

– Cửa hàng thương mại

Các xí nghiệp, cửa hàng có tư cách pháp nhân, hạch toán nội bộ, được sử dụng con dấu để giao dịch và mở tài khoản chuyên dùng ở ngân hàng.

Tuỳ theo từng thời kỳ phát triển của công ty, Giám đốc công ty có thể thành lập mới, sát nhập, giải thể các đơn vị của công ty, khi cần thiết mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh các đơn vị trực thuộc, Giám đốc công ty xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền cho các đơn vị được hạch toán kinh tế độc lập.

7.2. Chức năng nhiệm vụ của các xí nghiệp, cửa hàng nói trên được quy định trong quyết định…ngày..tháng…năm…của…Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của từng đơn vị, Giám đốc đơn vị được quyền mở rộng thêm mặy hàng, sản phẩm của đơn vị mình sau khi có phương án đầu tư trình Giám đốc công ty phê chuẩn.

Đối với nguồn đầu tư của công ty cho đơn vị, Giám đốc đơn vị phải xin phép Giám đốc công ty trước khi đưa vào sản xuất – kinh doanh và báo cáo định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn đã được cấp.

Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

8.1. Giám đốc xí nghiệp, cửa hàng có nhiệm vụ, quyền hạn:

Quyết định các phương hướng, kế hoạch, dự án sản xuất – kinh doanh của đơn vị theo phương hướng, kế hoạch chung của công ty. Quyết định các biện pháp, phương thức trong sản xuất – kinh doanh để cụ thể hoá chỉ tiêu kế hoạch do công ty giao.

– Quyết định việc mở rộng sản xuất – kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm bằng vốn tự có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Quyết định sản xuất – kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm bằng nguồn vốn đầu tư của công ty, sau khi phương án đầu tư được Giám đốc công ty duyệt.

– Đàm phán ký tắt các văn bản thoả thuận với các khách hàng trong giao dịch kinh doanh. Ký kết các hợp đồng kinh tế với khách hàng khi được Giám đốc công ty uỷ quyền.

– Điều động các loại tài sản, phương tiện vận tải, vật tư, mguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của đơn vị theo sự phân cấp của công ty (có quy định cụ thể).

– Tổ chức, sắp xếp các phòng, ban, phân xưởng của đơn vị tuỳ theo yêu cầu phát triển, thu hẹp quy mô của đơn vị sau khi phương án tổ chức được Giám đốc công ty phê chuẩn.

– Quản lý cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị theo phân cấp của công ty (Có quy định cụ thể).

– Tổ chức hạch toán kế toán, báo cáo sử dụng nguồn vốn và quyết toán định kỳ cho công ty. Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh của đơn vị hàng tháng, quý, năm theo quy định chung của Nhà nước.

– Quyết định các biện pháp an toàn lao động, bảo vệ an ninh, môi trường trật tự của đơn vị. Tham gia cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng cháy, chữa cháy và an ninh quốc phòng.

8.2. Phó Giám đốc xí nghiệp, cửa hàng là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc ủy nhiệm hay ủy quyền một số vấn đề thuộc quyền hạn của Giám đốc nêu trên (khoản 8.1).

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp với Giám đốc đơn vị và Giám đốc công ty về phần việc đượ phân công phụ trách.

Điều 9: Đối với các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế độc lập, Giám đốc xí nghiệp có các nhiệm vụ, quyền hạn qui định theo Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh của Nhà nước và sự phân cấp cụ thể của Giám đốc công ty (bằng văn bản riêng) để thực hiện quyền tự chủ trong sản xuất – kinh doanh đơn vị.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com