Bảng chấm điểm phân loại công đoàn cơ sở

0

Bảng chấm điểm phân loại công đoàn cơ sở

TT NỘI DUNG ĐIỂM
tối đa ĐIỂM
tự chấm 1 Tiêu chuẩn 1: Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và tham gia quản lý 35 1.1. Tham gia với thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị. 4 1.2. Hàng năm phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng thời hạn; thực hiện công khai những việc người lao động (NLĐ) được biết theo quy định của pháp luật 4 1.3. Hướng dẫn, tư vấn cho viên chức, NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người đứng đầu đơn vị theo quy định của pháp luật; 100% viên chức, NLĐ tại đơn vị được giao kết hợp đồng làm việc, HĐLĐ bằng văn bản (không tính số lao động làm công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng). 4 1.4. Giám sát việc thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với NLĐ và các bản hợp đồng làm việc, HĐLĐ; tham gia giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động; không để xảy ra đơn thư vượt cấp. 4 1.5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn với người đứng đầu đơn vị. 5 1.6. Phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực (có nội dung và kết quả cụ thể). 4 1.7. Tham gia cải tiến lề lối làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao chất lượng công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. 4 1.8. Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy chế tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nội bộ, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị. Tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và CBCCVCLĐ theo quy định của pháp luật. 6 2 Tiêu chuẩn 2: Xây dựng tổ chức Công đoàn 35 2.1. Có trên 95% trở lên NLĐ đủ điều kiện đã gia nhập công đoàn 3 2.2. Có 100% cán bộ công đoàn mới được bầu lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng, tâp huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn 4 2.3. Có 70% trở lên số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) được xếp loại vững mạnh. 4 2.4. Việc kiện toàn và công nhận các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên, có quyết định bằng văn bản của BCH hoặc BTV CĐCS và quản lý hồ sơ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam 3 2.5. Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của CĐCS có hiệu quả; có quy chế hoạt động và tổ chức sinh hoạt BCH, BTV, UBKT theo quy định; có quy chế hoạt động và chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động tốt; có quy chế chi tiêu nội bộ, khen thưởng, thăm hỏi, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ CĐCS 5 2.6. Có sổ ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến và các cuộc họp của BCH, BTV, UBKT theo quy định và quản lý đoàn viên bằng sổ hoặc trên máy vi tính. 3 2.7. Hằng năm có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính tại Hội nghị BCH; công khai quyết toán thu chi quỹ xã hội tại Hội nghị CĐ của đơn vị theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 4 2.8. Hoàn thành dự toán thu chi tài chính và nộp nghĩa vụ lên công đoàn cấp trên; thực hiện đầy đủ các khoản chi đối với đoàn viên. Không vi phạm quy định sử dụng, quản lý tài chính công đoàn. 5 2.9. Thực hiện chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, chính xác đối với đoàn viên, NLĐ và báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên. 4 3 Tiêu chuẩn 3: Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác. 20 3.1. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và NLĐ chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị (có nội dung cụ thể) 6 3.2. Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; không có đoàn viên bị cơ quan pháp luật xử lý về tham nhũng, tiêu cực. Không có đoàn viên vi phạm pháp luật. 4 3.3. Tham gia với người đứng đầu đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với NLĐ. 3 3.4. Vận động đoàn viên, NLĐ hỗ trợ nhau trong công việc và tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 4 3.5. Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng (đối với đơn vị có đoàn viên chưa là Đảng viên); Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. 3 4 Tiêu chuẩn cộng điểm. 10 4.1. Thực hiện đạt hiệu quả cao về quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật. 2 4.2. Có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH CĐCS và thủ trưởng cơ quan, hoặc người đứng đầu đơn vị. 3 4.3. Tổ chức toort đối thoại định kỳ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. 1 4.4. Có thành tích xuất sắc trong các công tác trọng tâm đặc thù do công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ đạo. 4 TỔNG CỘNG 100

Leave A Reply

Your email address will not be published.