Bảng chấm điểm phân loại tổ công đoàn

0

Bảng chấm điểm phân loại tổ công đoàn

Bảng chấm điểm phân loại tổ công đoàn được lập ra để đánh giá, xếp loại từng tổ công đoàn vào dịp cuối năm. ừ đó xếp loại công đoàn cơ sở thuộc loại vững mạnh khá hay trung bình.

Nội dung trong bảng điểm nêu ra các tiêu chuẩn để xếp loại như: Công tác tham gia quản lý; Tổ chức, vận động CBVC. Mời các bạn cùng tham khảo và tải bảng chấm điểm tại đây.

CĐCS trường………

TỔ:……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CÔNG ĐOÀN

( Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-CĐVC ngày 02/7/2015 của Công đoàn Viên chức VN)

Đơn vị: …………………………………………

TT NỘI DUNG ĐIỂM
tối đa
ĐIỂM
tự chấm
I Tiêu chuẩn chung 90
1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ được công đoàn cấp trên trực tiếp giao. 20
2 Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, lao động. 15
3 Tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn phát động 10
4 Nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động lên công đoàn cấp trên và người có trách nhiệm giải quyết. 15
5 Nội bộ đoàn kết; tương trợ nhau trong công việc; thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn. 10
6 Không có đoàn viên vi phạm pháp luật; không có đoàn viên vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 10
7 Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. 10
II Tiêu chuẩn cộng điểm 10
1 Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo định kỳ; có sổ ghi chép đầy đủ các cuộc họp của công đoàn; có sổ theo dõi, quản lý đoàn viên. 5
2 Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên trực tiếp. 3
3 Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng và tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. 2
TỔNG CỘNG 100

– Đạt 95-100 điểm: xếp loại Vững mạnh Xuất sắc;

– Đạt 85-94 điểm: xếp loại Vững mạnh;

– Đạt 70-84 điểm: xếp loại Khá;

– Đạt 50-69 điểm: xếp loại Trung bình;

– Đạt dưới 50 điểm: xếp loại Yếu.

Đơn vị tự xếp loại (khoanh tròn): + Vững mạnh xuất sắc + Khá

+ Vững mạnh + Trung bình + Yếu

…… ngày …. tháng…. năm…
TM. TỔ CÔNG ĐOÀN

Leave A Reply

Your email address will not be published.