Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật

Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật

Mẫu C63-X: Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật là chứng từ kế toán để xác nhận các khoản đóng góp bằng hiện vật của nhân dân theo Quyết định của Ủy ban nhân dân xã.

Đây là mẫu biểu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 70/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 03/10/2019. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

HUYỆN………………………….

UBND XÃ …………………………

Mã QHNS: …………………………

Mu s: C63-X
(Ban hành kèm theo Thông tư s 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT

Số: …………..

Kính gửi: …………………………

Tên tôi là:……………………. Chức vụ: …………

Địa chỉ: ………..……………………………………

Báo cáo các khoản đóng góp bằng hiện vật dùng cho…………… của………., như sau:

STT Họ và tên Đa chỉ Tên hiện vật Số lượng Chữ ký của người đóng góp Phần do kế toán ghi
Đơn giá Thành tiền
A B C D 1 E 2 3
Cộng xxx xxx

Cộng số tiền viết bằng chữ: ……………………………


NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, họ tên)

Ngày… tháng…. năm…
NGƯỜI BÁO
(Ký, họ tên)

Duyệt giá trị hiện vật ghi thu ngân sách là: ………… đồng.


CHỦ TỊCH UBND XÃ
(Ký, họ tên)

Ngày… tháng… năm …
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn lập Mẫu số C63-X

1. Mục đích

Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật là chứng từ kế toán để xác nhận các khoản đóng góp bằng hiện vật của nhân dân theo Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, trên cơ sở đó tính ra giá trị đóng góp để ghi thu ngân sách hoặc làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách tại Kho bạc.

2. Cách và trách nhiệm ghi

– Bảng kê các khoản đóng góp bằng hiện vật do cán bộ thu hoặc trưởng thôn hoặc người được giao nhiệm vụ trực tiếp thu nhận hiện vật lập.

– Căn cứ vào lượng hiện vật đóng góp của từng hộ, từng người để ghi.

– Ghi số theo thứ tự thời gian phát sinh.

– Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên và địa chỉ của người đóng góp.

– Cột D: Ghi tên hiện vật (trường hợp 1 người đóng 2, 3 loại hiện vật khác nhau thì mỗi hiện vật ghi 1 dòng, sau đó mới ghi sang tên người khác).

– Cột 1: Ghi số lượng hiện vật đóng góp.

– Cột E: Ký xác nhận của người đóng góp

– Cột 2, 3: Dành cho kế toán ghi để qui đổi hiện vật đóng góp ra tiền để ghi thu – ghi chi ngân sách xã

Sau khi lập xong cán bộ thu hoặc trưởng thôn, trưởng bản ký và ghi rõ họ tên, chuyển cho người giám sát công trình hoặc nhận hiện vật của xã xác nhận.

Bảng kê này được chuyển cho kế toán xã dùng làm căn cứ ghi thu, ghi chi ngân sách xã.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com