Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 01-1/BK-CNKD – Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/06/2015.

Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh là mẫu kê khai của cá nhân kinh doanh đơn lẻ. Nội dung trong mẫu bảng kê khai chi tiết cá nhân kinh doanh cần trình bày chi tiết cụ thể kỳ tính thuế, mã số thuế, tên đại lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Phụ lục
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN KINH DOANH

(Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)

[01] Kỳ tính thuế: – Năm … (Từ tháng ….đến tháng ….)

– Tháng ………năm…… hoặc quý …….năm…..

– Lần phát sinh: tháng….năm….

[02] Tổ chức khai thay: …………………….…

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Họ và tên NNT

Mã số thuế

Số CMND/ Hộ chiếu

Doanh thu trong kỳ

Doanh thu thuộc diện chịu thuế

Số thuế GTGT phát sinh

Số thuế TNCN phát sinh

Số thuế TNCN được giảm trong khu kinh tế

Số thuế TNCN phải nộp

Tổng số thuế phải nộp

Tổng số

Trong đó: Làm việc trong KKT

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]=[14]-[15] [17]=[13]+[16]
1
2

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…………,ngày……..tháng…….năm……….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:……..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com