Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm – Mẫu số 13/BK-TNCN

Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm – Mẫu số 13/BK-TNCN

Mẫu số 13/BK-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm như sau:

Mẫu số: 13/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ CHI TIẾT
CHỨNG KHOÁN ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG TRONG NĂM
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 13/KK-TNCN năm …….)

[01] Tên người nộp thuế: …………………….………………………………………………………………………………….

[02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….

[04] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT
Mã chứng khoán Giá bán
Giá mua
Chi phí
Thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế
Số thuế đã khấu trừ Số chứng từ Ngày chứng từ
[05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]
1
2
….
Tổng cộng [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………
Chứng chỉ hành nghề số ………………..

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com