Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ – Mẫu số 06/BK-TNCN

Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ – Mẫu số 06/BK-TNCN

Mẫu số 06/BK-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (kèm theo Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 06/KK-TNCN) như sau:

Mẫu số: 06/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THUẾ
THU NHẬP CÁ NHÂN ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP
TỪ CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm …………..

[02] Tên người nộp thuế: …………………..………………………………………………………………..

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): …..……………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Họ và tên
Mã số thuế
Số CMND/
Hộ chiếu
Tổng giá trị chuyển nhượng trong kỳ
Thuế TNCN đã
khấu trừ
[06]
[07] [08] [09] [10] [11]
1
2
3
….
Tổng cộng
[12] [13]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com