Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

Mẫu 01/BK-HQ: Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu là mẫu bảng kê do công chức hải quan lập hàng ngày, dùng để liệt kê toàn bộ tờ khai thuế chuyên thu, thuế tạm thu theo sắc thuế, làm căn cứ cho kế toán lập chứng từ ghi sổ kế toán.

Bảng kê được lập 02 liên, 01 liên do công chức hải quan lưu và theo dõi chi tiết, 01 liên chuyển cho kế toán thu để hạch toán kế toán. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 112/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HI QUAN………
CHI CỤC ……………….

Mu số 01/BK-HQ
(Ban hành kèm theo Thông tư 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số ………………..

Mã loại: ……….

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ GHI SỐ THUẾ PHẢI THU

Ngày …….. tháng …….năm ….

(*) Thuế phải nộp ngân sách (Chuyên thu) □

Thuế nộp tài khoản tạm thu (tạm thu) □

Đơn vị: đồng

STT Tờ khai Số tiền Trong đó
Số Ngày Thuế xuất khẩu Thuế nhập khẩu Thuế GTGT Thuế TTĐB ….
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:………………………………

…………………………………………………………..

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH K TOÁN
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

(*) Trường hợp cần thiết, Bảng kê này có thể lập riêng cho thuế nộp ngân sách (thuế chuyên thu) và lập riêng Bảng kê cho thuế phải nộp tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan (thuế tạm thu) hoặc bổ sung các cột thông tin.

– Ô “Mã loại” dùng để phân loại bảng kê để thuận tiện cho việc tra cứu hoặc cập nhật trên hệ thống công nghệ thông tin.