Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là mẫu biểu phục vụ cho công tác quyết toán thuế TNCN cuối năm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..………………………………………………..

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…,ngày ……tháng ……..năm …….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com