Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu S07-DNN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

Mỗi tài khoản được lập một bảng riêng và lập vào cuối tháng. Căn cứ vào số liệu dòng cộng trên sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa để lập. Chi tiết mẫu bảng cũng như cách lập theo Thông tư 133, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S07-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản: …

Tháng…. năm….

STT Tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa Số tiền
Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
A B 1 2 3 4
Cộng


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Cách lập Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

  • Cột A: Ghi số thứ tự vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
  • Cột B: Ghi tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mỗi thứ ghi 1 dòng).
  • Cột 1: Ghi giá trị tồn đầu kỳ (Số liệu dòng tồn đầu kỳ ở cột 7 trên Sổ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa).
  • Cột 2: Ghi giá trị nhập trong kỳ (Số liệu dòng cộng cột 3 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa).
  • Cột 3: Giá trị xuất trong kỳ (Lấy số liệu dòng cộng cột 5 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa).
  • Cột 4: Giá trị tồn cuối kỳ (Lấy số liệu tồn cuối kỳ ở cột 7 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa).

Sau khi ghi xong tiến hành cộng Bảng tổng hợp. Số liệu trên dòng tổng cộng được đối chiếu với số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái hoặc trên Sổ Cái của các Tài khoản 152, 153, 155 và 156.

  • Số liệu cột 1: Được đối chiếu số dư đầu kỳ.
  • Số liệu cột 2: Được đối chiếu với số phát sinh Nợ.
  • Số liệu cột 3: Đối chiếu với số phát sinh Có.
  • Số liệu cột 4: Đối chiếu với số dư cuối kỳ.
Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com