Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

Mẫu B02/BCTC-TH: Báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp là mẫu báo cáo nhằm cung cấp thông tin về kết quả hoạt động, các luồng tiền từ hoạt động và các thông tin thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên như của một đơn vị kế toán độc lập. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:..

ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:..

ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:…

Mã chương:

Mẫu số B02/BCTC-TH
(Ban hành kèm theo Thông tư 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP

Năm…………….

Đơn vị tính:………

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
A B C D 1 2
I Hoạt động hành chính, sự nghiệp
1 Doanh thu 01
a. Từ NSNN 02
b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 03
c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 04
2 Chi phí 05
a. Chi phí hoạt động 06
b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 07
c. Chi phí hoạt động thu phí 08
3 Thặng dư/thâm hụt 09
II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ
1 Doanh thu 10
2 Chi phí 11
3 Thặng dư/thâm hụt 12
III Hoạt động tài chính
1 Doanh thu 20
2 Chi phí 21
3 Thặng dư/thâm hụt 22
IV Hoạt động khác
1 Thu nhập khác 30
2 Chi phí khác 31
3 Thặng dư/thâm hụt 32
V Chi phí thuế TNDN 40
VI Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện CĐKT khác 45
VII Thặng dư/thâm hụt trong năm 50
1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính 51
2 Phân phối cho các quỹ 52
3 Kinh phí cải cách tiền lương 53
4 Phân phối khác 54

Lập, ngày … tháng … năm……

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

NGƯỜI KIỂM SOÁT
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)