Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ

0

Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ

Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ là mẫu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, về lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, nêu lên những khuyết điểm, hạn chế và biện pháp khắc phục. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu báo cáo, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ

ĐẢNG UỶ …………
CHI BỘ ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số…. -BC/CB-LTR ………, ngày … tháng 12 năm 20…

BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ
……………….. NĂM 20…

Căn cứ kế hoạch số ………….. ngày …/…/20… của huyện ủy ………….. về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20…

Căn cứ hướng dẫn số ………… ngày …/…/20… của Ban tổ chức huyện Ủy …………… về quy trình kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm 20…

Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm 20… Nay chi bộ …………….. xây dựng báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ năm 20… với các nội dung như sau:

KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH .

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã ……….. và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định. Đội ngũ đảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục so với yêu cầu của xã hội hiện nay.

Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị, phục vụ tốt công tác giáo dục trong nhà trường và địa phương.

Các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.

Tổng số Đảng viên đến cuối năm 20… là … Đảng viên. Trong đó:

Đảng viên chính thức là: … đ/c.

Đảng viên Nữ là: … đ/c.

Đảng viên là người dân tộc: … đ/c.

Về tình hình đội ngũ và cán bộ quản lý gồm có: … đ/c. Trong đó: CBQL: …; GV: …; CNV: …

Về tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể bao gồm: Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN TP Hồ chí Minh, chi hội chữ thập đỏ, chi hội khuyến học.

Các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể hoạt động vững mạnh, có tác dụng hiệu quả rõ rệt trong công tác phát triển sự nghiệp giáo dục nhà trường.

Phần 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

I-Kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

1. Chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ và Đảng viên nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Triển khai các chỉ thị, các văn bản qui phạm pháp luật tới đội ngũ và đảng viên.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả tinh thần thực hiện Nghị quyết …………. ngày …/…/20… của Đảng bộ ………….. về “Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng năm 20…

3. Triển khai thực hiện hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… với chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

4. Tập trung thực hiện kế hoạch số ………….. ngày … tháng … năm 20… của UBND …………….. về kế hoạch thực hiện chương trình hành động số …………… về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đội ngũ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

5. Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới Cách dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học. Giáo dục phẩm chất và năng lực cho học sinh. xây dựng trường đạt cấp độ 1 về kiểm định chất lượng. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy sức mạnh “toàn dân tham gia xây dựng và hỗ trợ giáo dục”.

6. Tập trung chỉ đạo xây dựng các điều kiện đảm bảo quy mô phát triển giáo dục. Xác định mục tiêu và tầm nhìn chiến lược nhà trường để bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giảng dạy. Tăng cường sử dụng văn bản, giáo án điện tử trong quản lý và dạy học. Xây dựng thư viện học liệu điện tử để giáo viên, học sinh chia sẻ, sử dụng trong dạy và học; trong công tác kiểm tra, đánh giá.

7. Tham mưu cho địa phương phấn đấu duy trì đạt tiêu chuẩn phổ cập THCS trong năm 2016, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, khắc phục chất lượng yếu kém, phát huy chất lượng mũi nhọn; bảo đảm chương trình dạy nghề phổ thông; tích cực, làm chuyển biến chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

8. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng quy định, các điều cấm đối với đảng viên. Việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế làm việc của nhà trường, quy tắc ứng xử trong đơn vị, quy chế hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên vững mạnh xuất sắc; Trường đạt cơ quan đơn vị văn hóa.

9. Tham mưu chính quyền địa phương từng bước xây dựng và bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phấn đấu nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.

II- Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

1. Chi bộ đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định; bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.

2. Đa số cán bộ giáo viên được triển khai và thực hiện theo chuẩn nghề nghiệp, chấp hành tốt quy chế đánh giá xếp loại đối với học sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp hết cấp. Thực hiện tốt quy định đối với đạo đức nhà giáo, có tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu cao.

3. Chi bộ đã tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm của từng cá nhân, từng tổ chức Đoàn thể trong vai trò thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội bộ cơ quan, đoàn thể đoàn kết, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại.

III- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

1. Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.

2. Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ, nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng hoạt động trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

3. Theo dõi chặt chẽ tình hình sinh hoạt, công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên; phát huy tinh thần dân chủ, thảo luận, bàn bạc và thống nhất trong đảng.

4. Chăm lo công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng viên mới. Trong năm đã làm hồ sơ cho 01 quần chúng ưu tú và giới thiệu 01 quần chúng tham gia học tập nhận thức về đảng.

5. Triển khai để tất cả cán bộ đảng viên thực hiện xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sự phê duyệt của lãnh đạo nhà trường và chi bộ. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đội ngũ, lãnh đạo, bố trí, sắp xếp đội ngũ làm việc theo năng lực, sở trường chuyên môn công tác; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ và nhà trường.

IV- Xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể.

1. Lãnh đạo nhà trường:

1. Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho cán bộ quản lý nhà trường, các tổ chức đoàn thể; Công tác dự nguồn cán bộ cho các nhiệm kì.

2. Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nhà trường và địa phương; thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ nhà trường. Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá, bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.

3. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các đoàn thể phối hợp làm tốt công tác phát triển giáo dục toàn diện; chăm lo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập.

2. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:

1. Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức mình; chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên; động viên đoàn viên, hội viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục.

2. Chi bộ tham mưu chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đại hội đúng điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo công đoàn bằng các chủ chương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong đơn vị.

3. Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo các tổ chức Đoàn, hội thực hiện tốt các phong trào theo kế hoạch của ngành dọc cấp trên. Hướng dẫn các tổ chức đoàn, hội thực hiện nghiêm túc điều lệ quy định. Chăm lo phát triển đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

4. Chi bộ đã xây dựng được mối đoàn kết trong tập thể cơ quan đơn vị, chỉ đạo và phối hợp tốt các đoàn thể trong nhà trường làm tốt vai trò chức năng của mình. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở động viên kịp thời, làm tốt công tác tổ chức, khích lệ được tinh thần, tính tiên phong, đầu tàu gương mẫu của cán bộ đảng viên.

V- Công tác kiểm tra, giám sát.

1. Chi bộ đã ban hành Quy chế làm việc của cấp mình, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công đảng viên phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và một số nội dung biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình mới.

2. Chi bộ đã quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát như: Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2016. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo các yêu cầu, đảm bảo trung thực, thẳng thắn, khách quan.

3. Các đảng viên được phân công đã tham mưu giúp chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đúng theo đúng quy định của đảng. Công tác góp ý, đã chỉ rõ các ưu khuyết điểm cho đảng viên để tiếp thu, sửa chữa khắc phục.

4. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời phê bình, góp ý chấn chỉnh những cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đảng.

Phần 2. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

I. Khuyết điểm, hạn chế.

1. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục chưa hiệu quả, kết quả giáo dục còn thấp so với yêu cầu chung của toàn xã hội.

2. Chất lượng đội ngũ còn thấp, năng lực chuyên môn của giáo viên chưa có tính đột phá, chưa có tầm ảnh hưởng trong phạm vi của huyện.

3. Công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt thấp.

II. Nguyên nhân.

1. Do tỷ lệ Đảng viên thấp, chiếm …% của đội ngũ. Các cán bộ giáo viên công nhân viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục.

2. Do đời sống kinh tế nhân dân còn thấp, tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo cao; nhiều gia đình học sinh còn gặp khó khăn, chưa có đủ điều kiện tham gia và đáp ứng nhu cầu học tập của con em, nên chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung trong toàn huyện.

3. Sự quan tâm thực hiện các chế độ chính sách của các cấp ngành còn chậm. Nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa quan tâm nhiều đến vấn đề giáo dục, nên chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu giáo dục hiện nay, dẫn đến tư tưởng đội ngũ chưa yên tâm công tác.

III. Biện pháp khắc phục sửa chữa.

1. Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ và cán bộ Đảng viên; tham mưu tích cực với ngành cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn. Phát triển nhân tài ở đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú, để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.

2. Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khuôn viên hàng rào, đáp ứng tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia.

3. Tiếp tục tham mưu xây dựng mô hình xã hội hóa giáo dục, phát triển trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp với hội khuyến học, trung tâm văn hóa xã tổ chức các hình thức câu lạc bộ, vui chơi giải trí để huy động nguồn lực, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục ở nhà trường và địa phương.

4. Tăng cường chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề liên trường để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giáo dục và giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên và đảng viên.

5. Tích cực phối hợp với chính quyền thôn, buôn; giữ mối quan hệ mật thiết với cấp ủy thôn, buôn trong công tác vận động, huy động học sinh ra lớp.

Phần 3. KIẾN NGHỊ.

1. Đảng ủy cần quan tâm chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phối hợp với nhà trường trong công tác huy động học sinh ra lớp.

2. Đảng ủy quan tâm kiến nghị với cấp trên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn quốc gia.

3. Đảng ủy phân bổ thêm chỉ tiêu học nhận thức về đảng, để xây dựng và phát triển chi bộ nhà trường.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm vai trò, lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 20… Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự đóng góp ý kiến của tổ chức đoàn thể và Đảng viên.

Nơi nhận :

– ĐU xã (B/c);
– Các Đảng viên;
– Các Đoàn thể;
– Lưu Chi bộ.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.