Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp mới nhất

Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp mới nhất

Báo cáo tình hình tài chính tổng hợp là mẫu báo cáo được lập ra nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính các luồng tiền từ hoạt động và các thông tin thuyết minh báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên như của một đơn vị kế toán độc lập.

Mẫu báo cáo tình hình tài chính tổng hợp do đơn vị kế toán cấp trên lập, được tổng hợp từ báo cáo tài chính riêng của mình (với vai trò là đơn vị kế toán cơ sở) và các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 99/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 01/11/108. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1:….
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 1:….
ĐƠN VỊ KT TRUNG GIAN 2:….
ĐƠN VỊ KẾ TOÁN CƠ SỞ:….

Mã chương:

Mẫu số B01/BCTC-TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số
99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Tại ngày………tháng ……..năm…….

Đơn vị tính:………

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
A B C D 1 2
TÀI SẢN
I Tiền 01
II Đầu tư tài chính ngắn hạn 05
III Các khoản phải thu 10
1 Phải thu khách hàng 11
2 Trả trước cho người bán 12
3 Các khoản phải thu khác 14
IV Hàng tồn kho 20
V Đầu tư tài chính dài hạn 25
VI Tài sản cố định trang bị cho đơn vị 30
1 Tài sản cố định hữu hình 31
– Nguyên giá 32
– Khấu hao và hao mòn lũy kế 33
2 Tài sản cố định vô hình 35
– Nguyên giá 36
– Khấu hao và hao mòn lũy kế 37
VII Xây dựng cơ bản dở dang 40
VIII Tài sản khác 45
IX Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 46
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 50
NGUỒN VỐN
I Nợ phải trả 60
1 Phải trả nhà cung cấp 61
2 Các khoản nhận trước của khách hàng 62
3 Phải trả nợ vay 64
4 Tạm thu 65
5 Các quỹ đặc thù 66
6 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67
7 Nợ phải trả khác 68
II Tài sản thuần 70
1 Nguồn vốn kinh doanh 71
2 Thặng dư/thâm hụt lũy kế 72
3 Các quỹ 73
4 Tài sản thuần khác 74
5 Tài sản thuần của đơn vị thực hiện CĐKT khác 75
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 80
Lập, ngày … tháng … năm…..
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
NGƯỜI KIỂM SOÁT
(Ký, họ tên)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)