Báo cáo truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Báo cáo truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu Báo cáo truy thu BHXH, BHYT, BHTN

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (TP) ……….
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN, HUYỆN (TP) ……….

BÁO CÁO
TRUY THU BHXH, BHYT

Quý ….. năm …..

Mẫu B04a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: /QĐ-BHXH ngày …/…/2011 của BHXH Việt Nam)

STT

Tên đơn vị

Mã quản lý

Số người

Số tiền phải truy đóng

Ghi chú

Số người đang tham gia

Số người chưa tham gia

Số người truy đóng

Số người truy đóng cộng nối thời gian tham gia BHXH

Số người được cấp mới sổ BHXH

Tổng số người truy đóng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. BHXH bắt buộc

Cộng

II. BHYT

Cộng

III. BHTN

Cộng

Tổng cộng


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày ….. tháng ….. năm …….
GIÁM ĐỐC

Hướng dẫn lập Báo cáo truy thu BHXH, BHYT (Mẫu số B04a-TS):

a. Mục đích: tổng hợp số người truy thu BHXH, BHYT của các đơn vị trong quý gửi BHXH cấp trên để theo dõi.

b. Căn cứ lập: Danh sách tham gia BHXH, BHYT của đơn vị lập trong đó có đề nghị truy thu BHXH, BHYT, danh sách đề nghị truy thu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

c. Trách nhiệm lập: BHXH tỉnh, huyện.

d. Thời gian lập: quý, năm.

e. Cách lập:

+ Cột 1: ghi số thứ tự theo từng mục BHXH, BHYT, BHTN tương ứng;

+ Cột 2: ghi tên các đơn vị có số lao động truy thu BHXH, BHYT.

+ Cột 3: ghi mã quản lý của đơn vị.

+ Cột 4: ghi số lao động đang tham gia BHXH, BHYT của đơn vị.

+ Cột 5: ghi số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT của đơn vị.

+ Cột 6: ghi số người truy thu để cộng nối thời gian tham gia BHXH.

+ Cột 7: ghi số người được cấp mới sổ BHXH.

+ Cột 8: ghi tổng số người đã thực hiện truy thu.

+ Cột 9: ghi số tiền truy thu phải đóng theo số thời gian truy thu.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com