Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020

0

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020

Mẫu biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020 được lập ra vào dịp cuối năm học, nhằm tổng kết lại chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh trong suốt một năm học. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi 3 mẫu biên bản bàn giao chất lượng giáo dục trong bài viết dưới đây:

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT…………….
TRƯỜNG TH………………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…… tháng….. năm…….

BIÊN BẢN
Bàn giao chất lượng giáo dục học sinh năm học…………
——————-

Thời gian Start …… giờ ….. phút ngày …. tháng ….. năm …..

Địa điểm: Trường Tiểu học……………………………………..

Thành phần tham dự:

1. Ông: ………………………………….. – Hiệu trưởng

2. Bà: ………………………………….. – Phó Hiệu trưởng

3. Ông (Bà):…………………………………………..- Bên bàn giao

4. Ông (Bà):……………………………………………- Bên nhận bàn giao

Nội dung:

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ ………………………. về việc Hướng dẫn tổ chức ra đề, coi, chấm bài kiểm tra cuối năm và bàn giao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra cuối năm học………. Chúng tôi tiến hành lập biên bản bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp…. năm học……. với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình chung của lớp:

1. Tổng số: Số lượng HS: …….; Nữ: …..; Dân tộc: …..; Nữ DT: ……;

HS khuyết tật học hoà nhập: …………..; HS thuộc diện chính sách: …………;

2. Độ tuổi: 6 tuổi: …..; 7 tuổi: …..; 8 tuổi: …..; 9 tuổi: …..; 10 tuổi: …..;

II. Bàn giao chất lượng giáo dục học sinh:

1. Hồ sơ đánh giá học sinh:

Học bạ: Gồm: …… bộ/….. HS

Bảng tổng hợp chất lượng cuối năm.

2. Thông tin cần thiết

TT Họ và tên Nơi ở Khuyết tật Diện Chính sách Nhận xét về những điểm nổi bật, hạn chế của học sinh
           
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
           

3. Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh (Kèm theo bảng tổng hợp chất lượng)

Biên bản này lập thành 3 bản (nhà trường, người nhận, người giao), mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc ….. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Các thành phần ký và ghi rõ họ tên:

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

………………………

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT………
TRƯỜNG………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC ………

* Thời gian: …………… giờ ……………phút, ngày ……………tháng ……………năm…………

* Địa điểm: Tại văn phòng trường ………………..

* Thành phần tham dự :

Đại diện nhà trường có :

+ Đ/c ……….. – Phó Hiệu trưởng

+ Đ/c ……………. – CTCĐ trường

+ Đ/c………………..– TPT đội

– Đại diện tổ chuyên môn có:

+ Đ/c:……………………………………………………………………………………………………………………….

– Hai giáo viên chủ nhiệm lớp và những giáo viên cùng dạy trong lớp.

1. Đ/c………………………………………………………- GVCN lớp … năm học ………….

2. Đ/c………………………………………………………………………………..- GV nhận lớp năm học …

3. Đ/c……………………………………………………………………………………. – GV dạy Môn Âm nhạc

4. Đ/c …………………………………………………………………………………….- GV dạy môn Thể dục

5. Đ/c ……………………………………………………………………………………. – GV dạy môn Mĩ thuật

6. Đ/c ………………………………………………………………………………….. – GV dạy môn Tiếng Anh

7. Đ/c ……………………………………………………………………………………. – GV dạy môn Tin học

8. Đ/c …………………………………………………………………………………….- GV dạy buổi 2

Căn cứ theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ bàn giao kết quả giáo dục từ lớp dưới lên lớp trên theo hướng dẫn tại điều 15 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/9/2016.

Hôm nay Ban Giám hiệu tiến hành họp giáo viên để xét học sinh hoàn thành chương lớp học, hoàn thành chương trình Tiểu học và tổ chức bàn giao kết quả giáo dục lớp ……… năm học …………. lên lớp ………năm học ………….

* Nội dung bàn giao cụ thể như sau:

1. Bàn giao số lượng học sinh

Tổng số HS : …………… em.

+ Nữ : ……………em.

+ Nam: ……………em

+ Dân tộc: ………………..em (Nữ dân tộc: ………………………..)

+ Khuyết tật: ………………..em (tật gì? ………………).

+ Hộ nghèo: ……………..em

+ Cận nghèo: ………………………..

+ H/c éo le: ……………em

2. Bàn giao chất lượng giáo dục

+ Chất lượng bài kiểm tra cuối năm

Môn học Điểm 9 – 10 Điểm 7 – 8 Điểm 5 -6 Điểm dưới 5
SL % SL % SL % SL %
Tiếng Việt                
Toán                
Khoa học                
Sử – Địa                
Tin học                
Tiếng Anh                

+ Chất lượng các môn học

Môn học HTT HT CHT Ghi chú
SL % SL % SL %
Tiếng Việt              
Toán              
TNXH (Khoa học)              
Sử – Địa              
Tin học              
Tiếng Anh              
Đạo đức              
Kĩ thuật (Thủ công)              
Thể dục              
Âm nhạc              
Mĩ thuật              

+ Chất lượng về sự hình thành phát triển năng lực, phẩm chất.

Tổng số HS Tốt Đạt Cần cố gắng Ghi chú
SL % SL % SL %
               

– Hoàn thành chương trình lớp học: ……………………..em = …………… %

– Chưa hoàn thành chương trình lớp học cần bồi dưỡng trong hè: ……… em = …………… %

– Số học sinh được khen: ……..………… em = ……………%

Trong đó:

+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: …………………………em.

+ Học sinh có thành tích đột xuất: ……………………………………………em.

* Cụ thể:

STT Họ và tên Nội dung khen Ghi chú
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Trên đây là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp ………, năm học ………….được ghi vào biên bản bàn giao chất lượng giáo dục cho giáo viên nhận lớp chủ nhiệm mới trong năm học ……….và đã được sự thống nhất giữa giữa các bên: BGH nhà trường, giáo viên giao lớp và giáo viên nhận lớp, GV cùng dạy, Tổ chuyên môn, Công đoàn, Đội.

Biên bản kết thúc vào lúc …………… giờ…………… phút, cùng ngày. Biên bản này được lập thành 4 bản: GV nhận lớp giữ 1 bản; GV bàn giao lớp giữ 1 bản; Tổ chuyên môn giữ 1 bản; BGH giữ 1 bản.

………….., ngày………… tháng……… năm ……

Đại diện nhà trường
(Kí, ghi rõ họ và tên)

Đại diện tổ chuyên môn
(Kí, ghi rõ họ và tên)

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT ……………….
TRƯỜNG ………………………

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm …….

BIÊN BẢN
Bàn giao chất lượng giáo dục

Thời gian Start lúc: 8 giờ, ngày … tháng … năm………

Địa điểm: Phòng truyền thống, trường ………………………………………..

Thành phần tham dự:

  • Bà ……………………………………, Hiệu trưởng, chủ tọa
  • Ông ………………………………….., P. Hiệu trưởng
  • Bà ……………………………………, Văn thư – thủ quỹ, thư kí;
  • Ông ……………………………………, tổng phụ trách đội;
  • Ông, bà ………………………………..GVCN lớp……………….

Nội dung:

a) Chất lượng hai mặt giáo dục đầu năm học………….

Tổng số học sinh giao đầu năm: ……..HS.

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

b) Chỉ tiêu kết quả hai mặt giáo dục đạt được cuối năm …………

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

Tôi xin cam kết với Lãnh đạo đơn vị sẽ thực hiện nghiêm túc và phấn đấu đạt kết quả đề ra.

Biên bản kết thúc lúc …..giờ…..phút, ngày … tháng 8 năm ……../.

THƯ KÍ

CHỦ TỌA
Hiệu trưởng

Leave A Reply

Your email address will not be published.