Biên bản điều chỉnh hóa đơn

0

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập ra trong trường hợp bên bán hàng cung cấp hóa đơn cho bên mua sau khi đã bàn giao đầy đủ hàng hóa, tuy nhiên trong quá trình lập hóa đơn giá trị gia tăng bên bán sơ suất viết sai thông tin trên hóa đơn, ví dụ: sai địa chỉ, sai tên công ty, sai tên hàng hóa, sai giá…Trong trường hợp này một trong hai bên mua hoặc bên bán cần phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo bản photo hóa đơn gốc để bên còn lại kiểm tra, đối chiếu và ký đóng dấu xác nhận điều chỉnh nội dung hóa đơn.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng sẽ là văn bản đi kèm không thể thiếu cùng với hóa đơn giá trị gia tăng gốc. Dưới đây, là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng mời các bạn cùng tham khảo nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—-

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:

Địa chỉ:…………………………………………………..

Điện thoại: ………………….. MST:………………

Đại diện …………………. Chức vụ:……………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:

Địa chỉ:…………………………………………………

Điện thoại: ………………… MST:……………………

Đại diện: ………………………. Chức vụ:…………

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………………… ký hiệu ……………… ngày ………. và xuất hóa đơn điều chỉnh số …………. ký hiệu ……………. ngày ……………………… (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh:

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnh

Nội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Leave A Reply

Your email address will not be published.