Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án

Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ vụ án được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ vụ án là mẫu biên bản bàn giao hồ sơ hoặc tài liệu từ người giao nộp đới với người nhận.

Với mẫu biên bản này luôn đảm bảo an toàn cho hồ sơ hoặc tài liệu của mình đến đúng người cần nhận và tránh được một số tranh chấp không đáng có trong trường hợp hồ sơ hoặc tài liệu bị thất lạc. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BCA do Bộ Công an ban hành, Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-


BIÊN BẢN GIAO, NHẬN HỒ SƠ VỤ ÁN

Hồi ……….giờ……………. ngày …….. tháng ……… năm……………….tại………………………..

Căn cứ ……………………………số:………………ngày……..tháng ……..năm…………………….

của……………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Người giao: ……………………………………………………………….Chức vụ:…………………….

thuộc Cơ quan……………………………………………………………………………………………

Người nhận:………………………………………………………………Chức vụ:……………………..

thuộc Cơ quan………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:…………………………….ngày………….tháng…………năm

của……………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gồm: …………………………… tập, tổng số……………………………………….. trang/bút lục.

(Kèm theo bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ vụ án).

Kèm theo……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Việc giao, nhận kết thúc hồi………….giờ…………………… ngày……….. tháng …………. năm

Bên nhận đã kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và nhận đủ. Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người giao, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com