Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2019 – 2020

0

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2019 – 2020

Cuối năm học cũng chính là thời điểm các thầy cô rất bận rộn cho việc hoàn thành kết quả học tập của học sinh, ghi học bạ, bình xét thi đua, tổng kết năm học…. Và trong buổi bình xét thi đua cuối năm không thể thiếu mẫu biên bản bình xét thi đua được.

Vậy mời thầy cô giáo cùng tham khảo 2 mẫu biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2019 – 2020 trong bài viết dưới đây. Nhằm đưa ra đánh giá, kết quả bình chọn về thi đua trong năm học qua. 

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ……tháng …….năm ……

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
Năm học…………

Vào hồi ………ngày…….., tại Office trường……….tổ chức Hội nghị họp hội đồng sư phạm nhà trường để bình xét, xếp loại thi đua cuối năm học……..

1. Thành phần gồm có:

 • Chủ toạ: Đ/c ………. – Hiệu trưởng.
 • Thư ký: Đ/c ………. – GVPT chuyên môn.
 • Toàn thể cán bộ GV – NV trong nhà trường – Có mặt…….(vắng mặt: ……. đ/c – có lý do)

2. Nội dung:

 • Tổ chức bình xét thi đua cho các cá nhân và nhà trường, năm học…………..
 • Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của các thành viên trong hội nghị.

III. Diễn biến:

 • Đ/c ……….. – Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong kế hoạch thi đua khen thưởng của nhà trường đã XD từ đầu năm học của cá nhân và nhà trường để toàn thể CB – GV – NV nắm được.
 • Lấy ý kiến phát biểu của các cá nhân bình xét thi đua cho từng cá nhân CB,GV,NV toàn trường.
 • Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV để bình bầu các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể nhà trường.

* Danh sách CB, GV, NV đạt LĐTT gồm ……đ/c (Có danh sách kèm theo).

* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Gồm ….đ/c

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường đã đạt được trong năm học, hội đồng CB – GV – NV trong nhà trường đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học …….và thu được kết quả sau:

TT Họ và tên Tổng số phiếu Tỉ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     

Căn cứ vào KQ lấy phiếu tín nhiệm cho các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT và danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường nhất trí đề nghị cấp trên xét duyệt và xếp loại …….. đ/c có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm học………. cho ……đ/c có tên sau:

 • Đ/c ………..
 • Đ/c ……….
 • Đ/c ………..
 • Đ/c………..
 • …………..

* Hội đồng nhà trường nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét duyệt và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Biên bản được thống nhất và thông qua trước toàn thể hội đồng nhà trường và không ai có ý kiến gì khác. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00 phút cùng ngày./.

CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ THƯ KÝ

Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm – Mẫu 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA
CUỐI NĂM HỌC 20…..-20……
TỔ KHỐI ……..…

Thời gian: …………………… giờ …, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: …………………………………………………….………………………………

Thành phần: Tổ khối ………………………………………… (…./.. đồng chí – Vắng …)

Chủ trì: …………………………………………………………….………………………….

Thư kí: ………………………………………………………………………..…………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động của khối cuối năm học: 20……-20…….

1/ Tư tưởng-chính trị.

– Các thành viên trong tổ có lập trường, tư tưởng vững vàng.

– Tích cực hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn.

– Tham gia tuyên truyền cho các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

– Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phát động.

– Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

– Các thành viên trong tổ có tinh thần học hỏi và tự học cao.

2/ Chuyên môn.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời Key biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu cầu , theo yêu cầu chung của Bộ giáo dục – Đào tạo.

– Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng Cách cho đồng nghiệp.

– Tổ chức thao giảng 3 giờ ( ba đ/c -mỗi đồng chí 1 tiết ), thi giáo viên giỏi mỗi đồng chí 2 giờ đều đạt loại Tốt.

– Hồ sơ đạt loại Tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.

– Thường xuyên sử dụng có hiệu quả bộ đồ dùng, thiết bị dạy học do Bộ giáo dục – Đào tạo cấp.

– Nhiều đồng chí có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 20…-20… tổ có …. sáng kiến xếp loại A và được chọn dự thi cấp Huyện, và năm học 20…-20… cả bốn sáng kiến đều đạt kết quả. Bốn GV dự thi kiến thức sư phạm đạt ba và đã dự giờ hai tiết dạy của ba giáo viên đang chờ kết quả .

– Tổ chức tốt việc rèn chữ viết cho HS, có tham gia thi vòng trường.

– Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chính xác.

3/ Các hoạt động khác:

– Thực hiện tốt quy định về ngày công, giờ công.

– Thực hiện nghiêm túc quy định về đồng phục của nhà trường.

– Tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

– Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục.

* Tồn tại: Nề nếp sinh hoạt, thể dục, vệ sinh của một số lớp chưa thật tốt.

II/ Kết quả bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại Hội nghị CNVC, kết quả xếp loại thi đua của các thành viên trong tổ như sau:

TT Họ Tên Xếp Loại Công Đoàn
       
       
       
       
       
       

Thư kí có thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc ….…h…….. cùng ngày.

 

Thư kí
(Ký và ghi rõ họ tên)

………ngày ….tháng…….năm……….

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.