Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

0

Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Business-letters.com xin được cung cấp mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập tới bạn đọc. Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, khi kế toán viết sai hóa đơn thì khi người mua và người bán phát hiện ra sai sót phải hủy bỏ thì người mua và người bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải nêu rõ thông tin của hai bên, lí do thu hồi hóa đơn…… Sau đây là nội dung chi tiết mẫu thu hồi hóa đơn đã lập, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./…………, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:……………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………

Điện thoại: MST:……………………………………..

Do Ông (Bà): Chức vụ:…………………………..

BÊN B:……………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………

Điện thoại: MST:…………………………………….

Do Ông (Bà): Chức vụ:…………………………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số ngày để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số ngày………………………

Lý do thu hồi:……………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Leave A Reply

Your email address will not be published.