Biên bản thu Tem và Giấy chứng nhận kiểm định

0

Biên bản thu Tem và Giấy chứng nhận kiểm định

Biên bản thu Tem và Giấy chứng nhận kiểm định là mẫu biên bản được đơn vị đăng kiểm lập ra nhằm xác nhận thời điểm thu Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định làm cơ sở để tính trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ trong thời gian sửa chữa, phục hồi tình trạng kỹ thuật sau tai nạn. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CQ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………….

……… ngày …tháng…năm….

BIÊN BẢN
Thu Tem và Giấy chứng nhận kiểm định

Vào hồi …. giờ ….. ngày ….. tháng ….. năm 20….

Tại cơ quan đăng kiểm xe cơ giới ………., địa chỉ: ……….. điện thoại: ………

Chúng tôi gồm:

I. Đại diện cho cơ quan đăng kiểm xe cơ giới

1. Ông: ………………………………….., Chức vụ: Nhân viên;

2. Ông: ………………………………….., Chức vụ: Lãnh đạo.

II. Đại diện cho chủ phương tiện có biển số phương tiện:

Ông: ……….., là chủ phương tiện/lái xe. Số điện thoại: ……… Số CMND (hoặc Giấy phép lái xe): ………….; nơi cấp: ………, ngày cấp…./…/20…

Cùng nhau lập Biên bản xác nhận thời điểm thu Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định làm cơ sở để tính trả lại phí hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ trong thời gian sửa chữa, phục hồi tình trạng kỹ thuật sau tai nạn, cụ thể:

Ông ……………….. đã nộp lại Tem và Giấy chứng nhận kiểm định có số sê ri: ……. do… cơ quan đăng kiểm xe cơ giới ……… cấp ngày: …../…../20… có hiệu lực đến ngày …/…/20….

Lý do: Xe bị tai nạn giao thông không thể lưu hành được phải sửa chữa.

Biên bản được lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản giao cho chủ phương tiện, 01 bản lưu tại cơ quan đăng kiểm thu Tem kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định.

CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Leave A Reply

Your email address will not be published.