Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Business-letters.com xin giới thiệu mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi có lý do nào đó mà doanh nghiệp thu hồi lại thẻ của người lao động nộp lại cho bên bảo hiểm.

BẢO HIỂM XÃ HỘI …………

…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

Họ và tên:…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……

Đại diện đơn vị:……………………….……………………………….…………………….…………………….……..

Mã đơn vị:…………………………………………………………………….…………………….…………………….

Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:………………………………………….đến ………………………………

Lý do thu hồi thẻ BHYT:…………….……………………………….…………………….…………………….……..

Tổng số thẻ thu hồi:…………………………………………………………… thẻ.

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Biên nhận được lập lúc………..giờ…………phút, ngày………tháng………năm…………

Biên nhận này được lập thành 03 bản, cơ quan BHXh giữ 02 bản, đơn vị giữ 01 bản.

Người nhận Người nộp

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com