Công văn 1391/BHXH-BT

Công văn 1391/BHXH-BT

Để có thể thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì mới đây vào ngày 06/05/2020, thì Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1391/BHXH-BT. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start từ ngày ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của công văn này.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1391/BHXH-BT
V/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ph

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

Công văn 1391/BHXH-BT

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (đính kèm), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp và Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của đơn vị, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

1.1. Đối với Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp (Mẫu số 01): Cơ quan BHXH (BHXH tỉnh, thành phố, hoặc BHXH huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh) nơi doanh nghiệp đóng BHXH thực hiện đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của doanh nghiệp và dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu – Sổ, Thẻ (TST), nếu đảm bảo khớp đúng toàn bộ Danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 01 đối với trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ giấy; trường hợp doanh nghiệp gửi Mẫu số 01 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho doanh nghiệp.

Không xác nhận đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ việc để hưởng lương hưu, hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH, hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

1.2. Đối với Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có hưởng tiền lương) của đơn vị, doanh nghiệp (Mẫu số 12): Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu thu BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm quản lý Thu – Sổ, Thẻ (TST) của đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang đóng (không báo giảm) BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện xác nhận. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập Danh sách của mình. Phương thức xác nhận tương tự như nêu tại điểm 1.1 Mục này.

2. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH nơi đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH căn cứ quy định của pháp luật, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu trên, Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố đảm bảo việc thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc xác nhận các Danh sách nêu tại Điểm 1 và việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp nêu tại Điểm 2 Công văn này, tránh việc lạm dụng, trục lợi chính sách của Nhà nước.

3.2. Hàng ngày tổng hợp kết quả, báo cáo BHXH Việt Nam (qua Ban Thu), trong đó tích hợp và thay thế mẫu báo cáo tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn số 1088/BHXH-BT ngày 03/4/2020 của BHXH Việt Nam (theo mẫu đính kèm).

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để báo cáo);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCTrần Đình Liệu

Mẫu số: 01-BHXH

Ban hành kèm theo Công văn s: 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020 của BHXH Việt Nam

BHXH VIỆT NAM
BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và xác nhận Danh sách lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương; ngừng việc

Số TT Tên đơn vị1

Trong ngày

Lũy kế Ghi chú (ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh)
Số lao động Số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Số lao động Số tiền tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
I Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP
1 Công ty…
II Tạm dừng đóng theo điểm 1 Mục III Nghị quyết số 42/NQ-CP
1 Công ty…
III. Xác nhận Danh sách lao động: tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương
1 Công ty…
IV Xác nhận Danh sách lao động ngừng việc
1 Công ty…

Ngày tháng năm 2020
Giám đốc

1 Sắp xếp đơn vị lần lượt theo thứ tự ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: (1) Sản xuất công nghiệp (may mặc, giày da,…); (2) Sản xuất chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản,…; (3) Vận tải (hàng không, đường bộ, đường thủy,…); (4) Khách sạn, nhà hàng; (5) Du lịch; (6) Giáo dục, văn hóa, thể thao; (7) Khác của các mục I, II

2 Tích hợp số liệu báo cáo theo Công văn s 1088/BHXH-BT ngày 03/4/2020 ca BHXH Việt Nam đối với các trường hợp tạm dừng đóng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 ca Chính phủ.

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com