Công văn 299/UBND-VP4

Công văn 299/UBND-VP4

Công văn 299/UBND-VP4 năm 2013 phối hợp xử lý hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt do tỉnh Ninh Bình ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Số: 299/UBND-VP4
V/v phối hợp xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt

Ninh Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Các sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
– Báo Ninh Bình;
– Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
– UBND huyện: Yên Mô, Hoa Lư, Yên Khánh, thị xã Tam Điệp, thành phố Ninh Bình.

Thực hiện Văn bản số 5621/BGTVT-KCHT ngày 17/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt. Để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đường sắt và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt trong thời gian tới, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND huyện: Yên Mô, Hoa Lư, Yên Khánh, thị xã Tam Điệp, thành phố Ninh Bình

– Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xóa bỏ các lối đi dân sinh mở qua đường sắt, tháo dỡ các tấm lát làm lối đi qua đường sắt, trả lại nguyên trạng cơ sở hạ tầng đường sắt.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng chống các trường hợp tái vi phạm sau khi tháo dỡ.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện: Yên Mô, Hoa Lư, Yên Khánh, thị xã Tam Điệp, thành phố Ninh Bình và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Hà Ninh để triển khai kịp thời, có hiệu quả Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các giao cắt cùng mức giữa đường sắt và đường bộ được ký giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh.

(Gửi kèm theo bản chụp Văn bản số 5621/BGTVT-KCHT ngày 17/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải)./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Lưu VT-2113, VP4, TTTH;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Văn Điến