Công văn 4921/BYT-K2ĐT

0

Công văn 4921/BYT-K2ĐT

Ngày 23/08 Bộ Y tế ban hành Công văn 4921/BYT-K2ĐT năm 2019 về hướng dẫn việc đào tạo cấp chứng chỉ.

Theo đó, sau khi đề nghị các cơ sở đào tạo không thực hiện các Key đào tạo định hướng chuyên khoa, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện nghiêm túc trong việc đào tạo cấp chứng chỉ, đặc biệt chú trọng một số điểm sau:

  • Chỉ triển khai đào tạo khi có đủ chương trình, tài liệu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  • Phải có đủ giảng viên, cán bộ quản lý, thiết bị dạy – học đáp ứng yêu cầu của chương trình và báo cáo kế hoạch cho cơ quan có thẩm quyền;
  • Chương trình đào tạo phải được xây dựng gồm các nội dung: Tên, mục tiêu, đối tượng Key học; yêu cầu đầu vào; chương trình chi tiết đến tên bài, tiết học, chỉ tiêu tay nghề; tên tài liệu dạy – học chính thức; Cách dạy học …
  • Giảng viên đào tạo cần đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và được đào tạo về Cách dạy – học y học theo quy định;
  • Việc cấp chứng chỉ hoàn thành Key học không được ghi là định hướng chuyên khoa mà phải ghi tên Key học đúng theo tên chương trình đã được phê duyệt, thời gian đào tạo.

Nội dung Công văn 4921/BYT-K2ĐT

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4921/BYT-K2ĐT
V/v hướng dẫn việc đào tạo cấp chứng chỉ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Các cơ sở Giáo dục đại học khối ngành sức khỏe,

Bộ Y tế đã có công văn số 3928/BYT-K2ĐT ngày 09/7/2019 về việc đề nghị các cơ sở đào tạo không thực hiện các Key đào tạo định hướng chuyên khoa. Sau đó, Bộ Y tế có nhận được phản hồi từ một số cơ sở đào tạo về việc đề nghị hướng dẫn cụ thể về đào tạo để cấp chứng chỉ theo nhu cầu của các cán bộ y tế. Để đảm bảo chất lượng của các Key đào tạo cấp chứng chỉ nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó có các Key đào tạo chuyên khoa định hướng mà cơ sở đào tạo đã tuyển sinh trước ngày 09/7/2019, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ cần nghiêm túc thực hiện đào tạo cấp chứng chỉ theo các quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, chú trọng một số điểm cụ thể như sau:

1. Các Key đào tạo cấp chứng chỉ, chỉ được triển khai khi có đủ chương trình, tài liệu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đủ giảng viên, cán bộ quản lý, thiết bị dạy-học đáp ứng yêu cầu của chương trình và báo cáo kế hoạch cho cơ quan thẩm quyền.

2. Chương trình đào tạo các Key đào tạo cấp chứng chỉ được xây dựng phải bao gồm 10 nội dung: 1) Tên Key học; 2) Mục tiêu Key học (kiến thức, thái độ, kỹ năng); 3) Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên; 4) Chương trình chi tiết (cụ thể đến tên bài, tiết học, chỉ tiêu tay nghề); 5) Tên tài liệu dạy-học chính thức và tài liệu tham khảo; 6) Cách dạy-học; 7) Tiêu chuẩn giảng viên và trợ giảng; 8) Thiết bị học liệu cho Key học (kể cả thực hành lâm sàng); 9) Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình; 10) Đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo.

3. Giảng viên đào tạo cấp chứng chỉ cần đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp lĩnh vực giảng dạy và được đào tạo về Cách dạy-học y học theo quy định của Bộ Y tế.

4. Việc cấp chứng chỉ hoàn thành Key đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo không ghi tên Key đào tạo là định hướng chuyên khoa (chuyên khoa định hướng, chuyên khoa sơ bộ), mà ghi tên Key đào tạo theo đúng tên chương trình đào tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian đào tạo.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nhân lực y tế theo đúng các quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về chất lượng của các Key đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Vụ Pháp chế;
– Cục QLKCB; Cục QLYDCT;
– Lưu: VT, K2ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

Leave A Reply

Your email address will not be published.