Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Công văn về thay đổi, bổ sung thang bảng lương

Tên đơn vị:..(1)….
Mã số quản lý lao động:……
Số: ……….

V/v thay đổi (bổ sung) thang bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

…….., ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi: Phòng LĐ-TBXH …………..

Đơn vị (1) ………………………………………………………………………………………………………….

Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do…………cấp ngày…..tháng…..năm……

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Lĩnh vực hoạt động chính :………………………………………………………………..

Tổng số lao động: ………………………………………………………………………….

Mã số quản lý lao động của đơn vị (do Phòng LĐTBXH cấp)…………………………

(Đơn vị) đã đăng ký hệ thống thang lương và được phòng LĐTBXH ………….. ra thông báo thừa nhận tại thông báo số……./TB-UBND ngày …….tháng.….năm…. …… Mã số (ghi trong Thang bảng lương – do Phòng LĐTBXH cấp)……………..

Nay vì (3)…………….đơn vị đề nghị được đăng ký sửa đổi (bổ sung) hệ thống thang bảng lương của đơn vị gồm :

– Nội dung sửa đổi (bổ sung )…………………………….(4).

Hồ đính kèm gồm :

1/ Hệ thống thang lương – bảng lương đề nghị sửa đổi bổ sung (5)

2/ Hệ thống thang lương – bảng lương của đơn vị đã được công nhận gần nhất (1 bộ – bản photo )

Rất mong Phòng LĐTBXH ………… xem xét, chấp thuận.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

Thủ Trưởng đơn vị (6)
(Ký tên – đóng dấu )

Ghi chú :

(1) Chỉ ghi sửa đổi hay bổ sung

(2) Đơn vị: ghi rõ tên đơn vị VD: Cty TNHH TM Vạn Phát

(3) Nay vì: ghi rõ lý do VD: do thay đổi công nghệ, do nhu cầu SX-KD, do đề nghị của GĐ, hoặc CĐ…

(4) Sửa đổi ( bổ sung ) ghi rõ nội dung sửa đổi. VD: sửa đổi hệ số lương của bộ phận QLDN hay bộ phận chuyên môn nghiệp vụ…

(5) Hệ thống TB-C đề nghị sửa đổi ( bổ sung ) là hệ thống thang lương bảng lương mới của đơn vị

(6) Thủ trưởng đơn vị (Giám đốc, chủ nhiệm HTX, chủ cơ sở…)