Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán – Mẫu số 15/ĐK-TNCN

Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán – Mẫu số 15/ĐK-TNCN

Mẫu số 15/ĐK-TNCN: Đăng ký áp dụng nộp thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán như sau:

Mẫu số: 15/ĐK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG NỘP THUẾ
ĐỐI VỚI CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Cục Thuế (Chi cục Thuế) ……………………………………………

1. Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………………

2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu:…………………………….. Ngày cấp: …………………………… Nơi cấp: …………………

4. Địa chỉ thường trú: ……………………………..……………………………………………………………………

Tôi đăng ký nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo mức thuế suất 20% cho năm …….

Ngày …… tháng …… năm ………

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com