Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là biểu mẫu được lập ra để thống kê danh sách những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Chính phủ ban hành ngày 17/10/2018. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

BHXH……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Năm 20…
(Kèm theo công văn số…. /… ngày… tháng… năm … của BHXH…)

STT H và tên Mã số BHXH Ngày tháng năm sinh Giới Đa chỉ Số thẻ BHYT đã phát hành trong năm Nơi đăng ký KCB ban đầu
1 Nguyễn Văn A
2
3
… ngày…. tháng….năm.
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ và tên)