Đáp án cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 6

0

Đáp án cuộc thi tìm hiểu 75 năm Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 6

Cuộc thi Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm 8 kỳ, định kỳ 2 tuần/kỳ. Cuộc thi Start từ ngày 08/6 đến 25/9/2020, có 6 câu hỏi trắc nghiệm mỗi kỳ. Bên cạnh đó các bạn có thể tham khảo thêm cuộc thi Sáng mãi truyền thống 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam.

Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 6

Kỳ 6 Start từ 9 giờ, ngày 17/8/2020 và kết thúc 17 giờ, ngày 28/8/2020

Câu 1. Hãy cho biết Quốc hội Key VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ mấy?

a. Kỳ họp thứ nhất, ngày từ ngày 24/6 đến 3/7/1976.

b. Kỳ họp thứ hai, từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/1977.

c. Kỳ họp thứ ba, từ ngày 20/12 đến ngày 28/12/1977.

Câu 2. Để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm tha thiết của Nhân dân các dân tộc Gia Lai – Kon Tum đối với Bác Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai – Kon Tum đã ra Nghị quyết về xây dựng Nhà trưng bày hình ảnh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hãy cho biết đó là Nghị quyết nào?

a. Nghị quyết số 58, ngày 04/02/1981.

b. Nghị quyết số 58, ngày 05/02/1981.

c. Nghị quyết số 58, ngày 06/02/1981.

Câu 3. Sau ngày giải phóng năm 1975, toàn tỉnh Gia Lai – Kon Tum có bao nhiêu đảng bộ huyện, thị xã và bao nhiêu đảng bộ xã, phường?

a. 9 đảng bộ huyện, thị xã và 147 đảng bộ xã, phường.

b. 10 đảng bộ huyện, thị xã và 157 đảng bộ xã, phường.

c.11 đảng bộ huyện, thị xã và 163 đảng bộ xã, phường.

Câu 4. Hãy cho biết quân, dân và cán bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng vào năm nào?

a. Năm 1985.

b. Năm 1986.

c. Năm 1987.

Câu 5. Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12 – 1986) xác định cơ chế chung trong quản lý toàn xã hội là gì?

a. Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

b. Đảng và Nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ.

c. Đảng quản lý, Nhà nước lãnh đạo, Nhân dân làm chủ.

Câu 6. “Ổn định và phát triển sản xuất nông, lâm, công nghiệp, trước hết là phát triển sản xuất…” là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội được Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh đề ra. Hãy chọn 1 đáp án đúng trong 3 đáp án sau để điền vào dấu “…”

a. Nông nghiệp toàn diện.

b. Nông, lâm, công nghiệp toàn diện.

c. Nông, công nghiệp toàn diện

Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 5

Kỳ 5 Start từ 9 giờ ngày, 03/8/2020 và kết thúc 17 giờ ngày 14/8/2020

Câu 1. Hãy cho biết Chiến dịch Tây Nguyên mở màn vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 03/3/1975

b. Ngày 04/3/1975.

c. Ngày 07/3/1975.

Câu 2. Sau khi hợp nhất vào tháng 11/1975, tỉnh Gia Lai – Kon Tum có bao nhiêu huyện, thị xã? đồng chí nào được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy?

a. 2 thị xã; 6 huyện; đồng chí Võ Trung Thành (Năm Vinh) làm Bí thư Tỉnh ủy.

b. 2 thị xã; 7 huyện; đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan) làm Bí thư Tỉnh ủy.

c. 2 thị xã; 8 huyện; đồng chí Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài) làm Bí thư Tỉnh ủy.

Câu 3. Hãy cho biết Đại hội Đảng lần thứ mấy đã quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức vụ Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm?

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (từ ngày 05 đến ngày 10/9/1960).

b. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 12 năm 1976).

c. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (từ ngày 27 đến ngày 31/3/1982).

Câu 4. “Trước mắt và lâu dài việc xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng của tỉnh ta đều có mối liên hệ với hai tỉnh bạn, nhằm tạo thế mạnh chung để bảo vệ và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”. Hãy cho biết nội dung trên được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ mấy? Tên của hai tỉnh bạn là gì?

a. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VI; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

b. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ VII; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

c. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ IX; đó là 2 tỉnh Atôpơ (Lào) và Ratanakiri (Campuchia).

Câu 5. Hãy cho biết Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư có nội dung cơ bản về vấn đề gì?

a. Về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp.

b. Về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước.

c. Về một số chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh.

Câu 6. Hãy cho biết sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, Khu 9 của tỉnh Gia Lai và Kon Tum được đổi tên gọi là gì?

a. Huyện Chư Prông.

b. Huyện Chư Păh.

c. Thị xã Pleiku.

Kỳ 4 Start từ 9 giờ, ngày 20/7/2020 và kết thúc 17 giờ, ngày 31/7/2020

Câu 1. Tháng 5-1964, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Mặt trận Tây Nguyên (lấy mật danh B3). Hãy cho biết địa bàn hoạt động chủ yếu của B3 gồm những tỉnh nào?

a. Tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk.

b. Tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

c. Tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk.

Câu 2. “Tranh thủ thời cơ, tập trung lực lượng tiến công liên tục, tiêu diệt nhiều sinh lực địch; ra sức đẩy mạnh phong trào thị xã, thị trấn và vùng người Kinh; chuẩn bị tiến lên khởi nghĩa ở thị xã, thị trấn, giải phóng vùng nông thôn còn lại, nhằm tạo một bước ngoặt mới trong so sánh lực lượng có lợi cho ta, làm cơ sở để xốc tới giành một bước thắng lợi quyết định” là nhiệm vụ được xác định tại kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ mấy?

a. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ II (tháng 7/ 1965).

b. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ III (tháng 8/1969).

c. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ IV ( tháng 9/1971).

Câu 3. Hãy cho biết câu nói sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”, được Người nói tại sự kiện nào, vào thời gian nào?

a. Phát biểu tại Lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư Quốc hội Key III; ngày 20/5/1968.

b. Thư khen quân và dân miền Bắc, ngày 27/6/1968.

c. Lời kêu gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; ngày 03/11/1968.

Câu 4. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ III được tổ chức vào ngày tháng năm nào? Đại hội đã bầu đồng chí nào làm Bí thư Tỉnh ủy?

a. Ngày 5/8/1969; bầu đồng chí Trần Văn Bình (Đẳng) làm Bí thư Tỉnh ủy.

b. Ngày 5/9/1969; bầu đồng chí Phạm Xong (Hồng) làm Bí thư Tỉnh ủy.

c. Ngày 5/10/1969; bầu đồng chí Ksor Ní (Ama Nhan) làm Bí thư Tỉnh ủy.

Câu 5. Ngày 06/6/1969, tại Đại hội đại biểu quốc dân triệu tập tại khu rừng Tà Nốt – Tà Đạt (Tân Biên, Tây Ninh), Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 7 Bộ trưởng. Hãy cho biết ai giữ chức Chủ tịch Chính phủ?

a. Đồng chí Phùng Văn Cung.

b. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

c. Đồng chí Nguyễn Văn Kiết.

Câu 6. “Tiếp tục đẩy mạnh ba mũi giáp công, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh khắc phục những nhược điểm, phát huy ưu điểm tấn công địch liên tục, quyết liệt, đều khắp nhằm đánh bại thêm một bước kế hoạch bình định của địch”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ bao nhiêu?

a. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II.

b. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III.

c. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV.

Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 3

Kỳ 3 Start từ 9 giờ, ngày 06/7/2020 và kết thúc 17 giờ, ngày 17/7/2020

Câu 1: Vào thời điểm nào, lực lượng ta đã chặn đánh tiêu diệt hoàn toàn Binh đoàn cơ động 100 (GIM 100) của Pháp tại dốc Đak Pơ, giải phóng tiểu khu An Khê và phần lớn tỉnh Gia Lai? Đơn vị nào trực tiếp tham gia trận đánh?

a.Ngày 23/6/1954, Trung đoàn 108.

b. Ngày 24/6/1954, Trung đoàn 96.

c. Ngày 25/4/1954, Trung đoàn 803

Câu 2: Hãy cho biết tờ Nội san Vững Tiến của Tỉnh ủy Gia Lai ra số đầu tiên vào ngày tháng năm nào?

a.Ngày 20 tháng 6 năm 1955.

b. Ngày 20 tháng 7 năm 1955.

c. Ngày 20 tháng 8 năm 1955.

Câu 3: Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Key II) họp Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) xác định con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới là gì?

a. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở Miền Nam là giải phóng Miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc.

b.Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở Miền Nam khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

c. Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở Miền Nam là giải phóng Miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến.

Câu 4: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?

a. Ngày 20/12/1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, trong vùng căn cứ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

b. Ngày 20/11/1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, trong vùng căn cứ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

c. Ngày 20/12/1961, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, trong vùng căn cứ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Câu 5: Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai được thành lập vào năm nào? Ai được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Gia Lai?

a. Năm 1960; Ông Krung Tôlôkơn (Siu Bôm) làm Chủ tịch.

b. Năm 1961; Ông Đinh Túp (Bă Sát) làm Chủ tịch.

c. Năm 1962; Ông Đoàn Lý (Xoa) làm Chủ tịch.

Câu 6: Hãy cho biết Khu trung tâm căn cứ của tỉnh Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ được thành lập vào ngày tháng năm nào? Gồm các xã nào?

a. Ngày 26/02/1962; gồm xã Kơpiar và xã Krong (Khu 2)

b. Ngày 27/02/1962; gồm xã Krong (Khu 2) và xã Lơpà (Khu 3).

c. Ngày 28/02/1962; gồm xã Kơpiar, xã Krong (Khu 2) xã Lơpà (Khu 3).

Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 2

Kỳ thứ 2 Start từ 9 giờ, ngày 22/6/2020 và kết thúc 17 giờ, ngày 03/7/2020

Câu 1: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Hãy cho biết câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích từ bài viết nào sau đây?

a. Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

b. Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa.

c. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh

Câu 2: Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có Chính phủ, Nghị viện, quân đội và tài chính riêng của mình, nằm trong Liên bang Đông Dương và khối Liên hiệp Pháp. Chính phủ Pháp cam đoan thừa nhận việc thống nhất ba kỳ do nhân dân Việt Nam trực tiếp quyết định.

Hãy cho biết nội dung trên được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Pháp tại sự kiện nào sau đây?

a. Hiệp định sơ bộ, ngày 6/3/1946.

b. Tạm ước 14/9/1946.

c. Hiệp định Giơnevơ, ngày 20/7/1954.

Câu 3: Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần đầu tiên được tổ chức vào ngày tháng năm nào? Có bao nhiêu đại biểu tham dự? Đồng chí nào được bầu làm Bí thư?

a. Ngày 20/02/1949; có 45 đại biểu; đồng chí Phan Bá được bầu làm Bí thư.

b. Ngày 21/02/1949; có 50 đại biểu; đồng chí Nguyễn Xuân được bầu làm Bí thư.

c. Ngày 22/02/1949; có 55 đại biểu; đồng chí Dương Thành Đạt được bầu làm Bí thư.

Câu 4: Hãy cho biết tỉnh Gia Lai – Kon Tum sát nhập thành tỉnh Gia – Kon theo Quyết định của Khu ủy V vào thời gian nào?

a. Tháng 3/1950.

b .Tháng 4/ 1950.

c. Tháng 5/1950.

Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 02/1951), xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là gì?

a. Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến.

b. Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc.

c. Đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, làm cho Việt Nam hoàn toàn thống nhất và độc lập (phản đế); xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân (phản phong kiến).

Câu 6: Hãy cho biết vào ngày tháng năm nào trong chiến dịch Đông Xuân 1953 – 1954, lực lượng ta nổ súng tấn công các cứ điểm Baba Kơtu và Katung – Bupbê trên đường 19 (từ đèo An Khê đến Pleiku), mở màn chiến dịch Bắc Tây Nguyên?

a. Đêm 25/01/1954.

b. Đêm 26/01/1954.

c. Đêm 27/01/1954.

Đáp án 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kỳ 1

Kỳ 1 từ 09 giờ, ngày 08 tháng 6 năm 2020, kết thúc lúc 17 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Câu 1. Hãy cho biết ngay sau khi về nước, nơi đầu tiên Bác Hồ sống và hoạt động cách mạng là địa phương nào? Và bí danh của Bác Hồ lúc này là gì?

a. Hang Cốc Bó, thôn Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; với bí danh Già Thu.

b. Thôn Khuổi Nậm, xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, với bí danh Ông Ké.

c. Thôn Tiền Phong, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang; với bí danh Hồ Chí Minh.

Câu 2. Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Gia Lai được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ở đâu? Do ai làm Bí thư Chi bộ?

a. Ngày 01/10/1945; tại Thị xã Pleiku; đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư Chi bộ.

b. Ngày 01/11/1945; tại Thị trấn An Khê; đồng chí Nguyễn Bá Hòe làm Bí thư Chi bộ.

c. Ngày 01/12/1945; tại Huyện Cheo Reo; đồng chí Trần Ren làm Bí thư Chi bộ.

Câu 3. Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai (còn gọi là Đảng bộ Tây Sơn) được thành lập vào ngày tháng năm nào? Ban Chấp hành lâm thời có bao nhiêu đồng chí? Đồng chí nào là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Tây Sơn?

a. Ngày 10/10/1945; Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí; do đồng chí Nguyễn Xuân làm Bí thư.

b. Ngày 10/11/1945; Ban Chấp hành gồm 4 đồng chí; do đồng chí Nguyễn Đường làm Bí thư.

c. Ngày 10/12/1945; Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí; do đồng chí Phan Thêm làm Bí thư.

Câu 4. Hãy cho biết đoạn văn bản dưới đây được trích trong tài liệu nào của Đảng năm 1941: “Coi quyền lợi dân tộc cao hơn hết thảy, Việt Minh sẵn sàng giơ tay đón tiếp những cá nhân hay đoàn thể, không cứ theo chủ nghĩa quốc tế hay quốc gia, miễn thành thực muốn đánh đuổi Nhật, Pháp để dựng lên một nước Việt Nam tự do và độc lập”?

a. Tuyên ngôn của Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), ngày 25/10/1941.

b. Thư kính cáo đồng bào của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ngày 06/6/1941.

c. Chương trình cứu nước của Việt Minh do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo tháng 5/1941.

Câu 5. Hãy cho biết sáu nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi mới thành lập là gì?

a. Nhân dân đang đói; nạn dốt; chống giặc; xây dựng nếp sống mới; xóa bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; tín ngưỡng tự do.

b. Nhân dân đang đói; nạn dốt; tổng tuyển cử; xây dựng nếp sống mới; xóa bỏ thuế thân, thuế chợ; tín ngưỡng tự do.

c. Nhân dân đang đói; nạn dốt; tổng tuyển cử; giáo dục lại tinh thần cho nhân dân bằng cách thực hiện: cần, kiệm, liêm, chính; thuế thân, thuế chợ, thuế đò; tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết.

Câu 6. Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Thị xã Pleiku vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 18/4/1946.

b. Ngày 19/4/1946.

c. Ngày 20/4/1946.

Leave A Reply

Your email address will not be published.