Đơn đăng ký hoạt động của Office đại diện giáo dục nước ngoài

Đơn đăng ký hoạt động của Office đại diện giáo dục nước ngoài

Đơn đăng ký hoạt động của Office đại diện giáo dục nước ngoài là mẫu đơn được lập ra nhằm xin được cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Office đại diện theo quy định.

Nội dung trong mẫu đăng ký cần trình bày rõ tên tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập Office đại diện giáo dục, địa chỉ và thông tin liên hệ trụ sở Office đại diện, nhân sự làm việc tại Office. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

….(1)…..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:,…… /

…, ngày …. tháng … năm …….

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Hoạt động của Office đại diện giáo dục nước ngoài

Kính gửi: …….(2)………………………..

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Office đại diện của …….(3)…… tại Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập theo Quyết định số …… ngày …. tháng …… năm (xin gửi kèm theo bản sao); thông tin cụ thể như sau:

1. Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài thành lập Office đại diện giáo dục:

Tên bằng tiếng Việt: ……………..(2)………………….

Tên bằng tiếng nước ngoài: ……………………………..

Quốc tịch: …………………………(3)………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………

Tel: …….. Fax: ………….. Email: ……………………..

2. Office đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Tên bằng tiếng Việt: ………………….(4)……………

Tên bằng tiếng nước ngoài: ……………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………

3. Địa chỉ và thông tin liên hệ trụ sở Office đại diện:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4. Nhân sự làm việc tại Office đại diện

a) Trưởng Office đại diện:

Họ và tên: ……………(5)… Giới tính (Nam, nữ): ………..

Sinh ngày ……. tháng ……. năm …………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: ………………………………

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ……………….……do: ……… cấp ngày ….. tháng …… năm …….. tại ………………

b) Số lượng nhân viên làm việc tại Office đại diện: …….(6)………

5. Nội dung hoạt động:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

Office đại diện của …………(3)…………. tại Việt Nam kính đề nghị ………..(2)………… cấp cho chúng tôi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Office đại diện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: ….

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên Office đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố nơi Office đại diện hoạt động;

(3) Tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài đã được phép thành lập Office đại diện.