Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ……. tháng……. năm ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP

Kính gửi: Sở Văn hóa – Thông tin thành phố Đà Nẵng

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………

Địa chỉ đơn vị: …………………………………… Điện thoại: ………………

Quyết định thành lập đơn vị số: ……….. Nơi cấp: ……………………………

Họ và tên người đại diện: ……………………………………………………..

Chức vụ: ……….……………………………………………………………..

Căn cứ Quyết định số ……. ngày …./…./……. của Hội đồng nghệ thuật ……

……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi làm đơn này đề nghị cấp Giấy phép công diễn:

Chương trình: ….……………………………………………………………..

Gồm các tiết mục và diễn viên (có danh sách kèm theo)

Chỉ đạo nghệ thuật: .………………………………………………………….

Thời hạn từ ngày ……/……./……. đến ngày ……/……/……………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nghiêm chỉnh thực hiện những quy định trong quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa – Thông tin đã ban hành.

…………, ngày …tháng… năm …
(Ký tên đóng dấu)

Kèm theo đơn:
……………………..
……………………..
…………………….
……………………..