Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
——————–

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

………….., ngày…… tháng……. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CÔNG DIỄN

Kính gửi:

– Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với các đơn vị thuộc Trung ương)
– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….
(đối với các đơn vị thuộc địa phương và các đơn vị ngoài công lập)

(Đơn vị)……… đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…) cấp giấy phép công diễn:

1. Tên chương trình:…………………………………………………………………………..

2. Nội dung chương trình:……………….………………………………….

3. Thời lượng chương trình (số phút):…………………………………………………..

4. Người chịu trách nhiệm chương trình:………………………………………………

5. Thời gian: Từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm………………

6. Địa điểm:………………………………………………………………………………………

7. Cam kết:

– Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết