Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

Đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN MẤT THẺ SINH VIÊN

Kính gửi: – Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

– Khoa/ Viện ………………………………… Trường …………

Tên em là :………………………….…………………….…Số hiệu SV:……………………………………

Ngày sinh :…………………………………………………………Nam/ Nữ:……….…………….…………..

Hộ khẩu TT :…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

…………………………………………..Huyện:……………………………………..Tỉnh:……………………….

Lớp :……………………..……Khóa:…………………………….Khoa:………………………………………..

Em đã làm mất thẻ sinh viên, kính mong Nhà trường chứng nhận cho em để thuận lợi làm các thủ tục liên quan. Em xin cam đoan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vấn đề nào xảy ra.

Xin chân thành cảm ơn !

……., ngày……tháng ……năm 20……

Cán bộ quản ngành nhận đơn

Xác nhận Khoa/ Viện

Sinh viên