Đơn xin làm thẻ sinh viên

Đơn xin làm thẻ sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

ĐƠN XIN LÀM THẺ SINH VIÊN

Kính gửi: – Phòng Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên

– BCN Khoa/ Viện:………………………..,Trường ………….

Tên em là :………………………….…………………….…Số hiệu SV:………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………Nam/ Nữ:……….………….………………………..

Hộ khẩu Xã:……………………………………Huyện:…………………………………Tỉnh:…………………………….

Lớp :…………………………………………………………………………………….Khóa……………………………….

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

Em xin làm lại thẻ: Làm mới: Đổi thẻ:

Kính mong Nhà trường giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn !

………, ngày …….. tháng ……. năm 20…….

Khoa/Viện/Cán bộ quản ngành

Sinh viên