Đơn xin mở đình chỉ học tập

0

Đơn xin mở đình chỉ học tập

Đơn xin mở đình chỉ học tập là biểu mẫu được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra và gửi lên Ban giám Hiệu nhà trường xin được mở đình chỉ tiếp tục học tập.

Nội dung trong mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do ý kiến đóng góp của người làm đơn. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——-

ĐƠN XIN MỞ ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP

Kính gửi: Ban lãnh đạo Khoa …………

Em tên là:……………sinh ngày:…………………….

Lớp: …….Mã số SV:………. SĐT liên hệ:…………..

Trong thời gian vừa qua, em đã bị đình chỉ học tập vì lý do:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Sau khi tìm hiểu các quy định của nhà trường, em hiểu rằng: việc mở đình chỉ sẽ chỉ được ban lãnh đạo Khoa duyệt 01 lần duy nhất trong toàn Key học.

Nay em viết đơn này kính gửi đến ban lãnh đạo Khoa……….. xem xét và giải quyết cho em được mở đình chỉ để tiếp tục học tập.

Em xin cam kết từ nay đến kết thúc Key học sẽ không để bị đình chỉ nữa. Nếu còn lập lại vi phạm em xin chấp nhận mọi hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.

Trong khi chờ đợi sự xem xét và chấp thuận của nhà trường, em xin chân thành cảm ơn./.

………….., ngày…tháng…năm… ……, ngày…tháng…năm…

BAN QUẢN LÝ SINH VIÊN

Sinh viên

Lưu ý: Trong thời gian 07 ngày sinh viên phải liên hệ về Khoa để nhận đơn.

PHẦN DUYỆT CỦA KHOA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Leave A Reply

Your email address will not be published.