Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn

0

Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn

Đơn xin trợ cấp đột xuất công đoàn là biểu mẫu được cá nhân công đoàn lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc xin được trợ cấp khó khăn đột xuất.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin cá nhân, lý do xin hỗ trợ đột xuất. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

….………, ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT

Kính gửi:

– Công đoàn Giáo dục huyện………………..

– Công đoàn cơ sở trường …………………..

Tôi tên là: ……………………………………………..…

Chức vụ: Giáo viên – Công đoàn viên

Đơn vị công tác: Trường …………………………………

Số điện thoại: ………………………………………..

Tôi xin được trình bày sự việc như sau:

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong Công đoàn Giáo dục huyện, với sự xác nhận của Công đoàn cơ sở trường ……….., cho gia đình tôi xin trợ cấp khó khăn để có thể lo ………………

Rất mong các quý cơ quan xem xét và giúp đỡ gia đình chúng tôi.

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn!

Xác nhận của công đoàn…………………

XÁC NHẬN CỦA CĐCS Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Leave A Reply

Your email address will not be published.