Đơn xin xác nhận tạm trú

0

Đơn xin xác nhận tạm trú

Dưới đây là mẫu Đơn xin xác nhận tạm trú theo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.

Đơn xin xác nhận tạm trú được sử dụng khi bạn cần làm thủ tục hành chính có yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú. Đơn xin xác nhận tạm trú sau đó sẽ được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký tạm trú xác nhận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi: Công an phường/xã/thịtrấn ……………………………..

Tôi tên…………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh………………………………………………………………………………………

Số CMND……………………………..Do Công an………..Cấp ngày………………..

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn………………….

xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày……..cho đến nay.

Lý do…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn Ngày……tháng……năm
Kính đơn

Leave A Reply

Your email address will not be published.