Browsing Category

Download Tài Liệu

Thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng

Thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàng Thông báo về việc không chấp thuận cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá đối với Ngân hàngNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT…
Read More...

Thông tư 89/2013/TT-BTC

Thông tư 89/2013/TT-BTC Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm,…
Read More...