Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – Mẫu số 09C/PL-TNCN

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc – Mẫu số 09C/PL-TNCN

Mẫu số 09C/PL-TNCN: Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kèm theo tờ khai quyết toán thuế 09/KK-TNCN như sau:

Mẫu số: 09C/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN năm ……)

[01] Tên người nộp thuế: …………………..……………………………………………………

[02] Mã số thuế:

[03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: …………………………………………………………………

[04] Mã số thuế:

[05] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng): ..…………………………………………………………

[06] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………

[07] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Họ và tên
Ngày sinh Mã số thuế
Số CMND/Hộ chiếu Quan hệ với ĐTNT
Số tháng được tính giảm trừ trong năm
Thu nhập được giảm trừ
[08]
[09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
1
2
3


Tổng cộng [16] [17]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: …….

Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com