Giấy chứng nhận sinh viên diện chính sách

Giấy chứng nhận sinh viên diện chính sách

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ……….

———–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
———————————-

GIẤY CHỨNG NHẬN
SINH VIÊN DIỆN CHÍNH SÁCH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ………..

Chứng nhận Anh (Chị): ………………………………………………..Số hiệu SV:…………………………

Sinh viên lớp: …………………………………………………………………..Khoá:………………………….

Là: …………………………………………………………………………………………………………………..

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com

……., ngày …….. tháng…….năm 20……

TL/HIỆU TRƯỞNG