Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Mẫu Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của đơn vị, tổ chức sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, quy định. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

….……ngày…..tháng….năm………..

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: …………. /năm/ĐKSP

……… (Tên cơ quan tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm)……. xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của: ………………………. (tên của tổ chức, cá nhân) địa chỉ………………….. điện thoại, ……………. Fax……………………….. Email …………………… cho sản phẩm:………………………. do ……………….. (tên, địa chỉ nơi sản xuất và nước xuất xứ) ……………. sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/quy định/tiêu chuẩn… (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) ……………………….

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./.

Nơi nhận:
– Tổ chức, cá nhân;
– Lưu trữ.

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY
(Ký tên, đóng dấu)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com