Hàm Index – Hàm trả về giá trị trong một mảng trên Excel và Google Sheets

0

Hàm INDEX (được sử dụng cả trong Excel và Google Trang tính) là một hàm trả về giá trị của một ô trong một mảng ô bao gồm các hàng và cột. Sử dụng hàm INDEX giúp bạn nhận tham chiếu đến một giá trị trong bảng biết chỉ số của số hàng và cột cần lấy.

Có hai loại hàm Index mà bạn có thể sử dụng: hàm INDEX và hàm INDEX tham chiếu. Trong bài viết này, Download.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cả 2 chức năng Index này.

Cách sử dụng INDEX dưới dạng một mảng (trong Excel và Google Trang tính)

Cú pháp của hàm INDEX:

MỤC LỤC (mảng, row_num, [column_num])

Phía trong:

  • mảng: là phạm vi ô hoặc một hằng số mảng, giá trị này là bắt buộc. Nếu mảng này chứa 1 hàng hoặc 1 cột thì đối số row_numcolumn_num tương ứng sẽ là tùy chọn mà không cần phải nhập. Nếu mảng này chứa nhiều hàng và nhiều cột, thì cả hai đối số là bắt buộc row_numcolumn_num.
  • row_num: Đối số này là bắt buộc. Đây là giá tương đối trong mảng mà từ đó một giá trị được trả về. Nếu row_num được bỏ qua thì giá trị column_num bắt buộc.
  • column_num: Đối số này không bắt buộc nếu mảng chỉ chứa 1 hàng hoặc 1 cột. Đây là giá trị cột trong mảng mà từ đó một giá trị được trả về.

Ví dụ về hàm INDEX:

Bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới đây:

Ví dụ về hàm Chỉ mục trong Excel và Google Trang tính

Nếu bạn muốn biết bộ phận nào có STT là 3, câu lệnh tham chiếu INDEX như sau:

= INDEX (B4: D9,4,3)

Đầu ra sẽ như thế này:

Kết quả của hàm INDEX được trả về trong Excel

Cách sử dụng Chỉ mục làm tham chiếu (chỉ Excel)

Cú pháp của hàm INDEX dưới dạng tham chiếu:

MỤC LỤC(tài liệu tham khảo, row_num, [column_num], [area_num])

Phía trong:

  • tài liệu tham khảo: là đối số bắt buộc. Phạm vi đề cập đến một hoặc nhiều phạm vi ô. Nếu bạn muốn chọn một phạm vi không liền kề làm tham chiếu của mình, hãy đặt tham chiếu trong dấu ngoặc đơn. Nếu mỗi phạm vi trong tham chiếu chỉ chứa một hàng hoặc cột, thì row_num hoặc là column_num Tương ứng là tùy chọn. Ví dụ: đối với tham chiếu một hàng, hãy sử dụng MỤC LỤC (tài liệu tham khảo,column_num).
  • row_num: là đối số bắt buộc. Đây là số hàng mà từ đó một tham chiếu được trả về.
  • column_num: Là tùy chọn. Đây là số cột mà từ đó một tham chiếu được trả về.
  • area_num: Là tùy chọn. Chọn một dải ô trong tham chiếu để trả về giao điểm của row_numcolumn_num. Khu vực đầu tiên được chọn hoặc nhập được đánh số 1, khu vực thứ hai 2 … Nếu area_num bỏ qua, mặc định hàm sẽ lấy vùng 1. Các vùng được liệt kê ở đây đều phải nằm trên một trang tính, nếu không sẽ xảy ra lỗi. #GIÁ TRỊ!
    Ví dụ nếu tài liệu tham khảo mô tả ô (A1: B4, D1: E4, G1: H4), area_num 1 là phạm vi A1: B4, area_num 2 là phạm vi D1: E4 và area_num 3 là dãy G1: H4.

Ví dụ về hàm INDEX làm tham chiếu:

Bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới đây:

Ví dụ về hàm tham chiếu INDEX trong Excel

Với 2 vùng tham chiếu B5: D8 và B10: D13, để lấy tổng dữ liệu của hàng 2 và cột 3 trong vùng B10: D13 ta làm công thức như sau:

INDEX ((B5: D8, B10: D13), 2,3,2)

Kết quả là như sau:

Ví dụ về hàm tham chiếu INDEX trong Excel

Hàm INDEX Excel có thể giúp bạn tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel, nhưng hàm này thường được sử dụng cùng với một số hàm khác. Trên thực tế, chức năng Trận đấuChọn trong Excel thường được sử dụng cùng với hàm này. Trong bài viết dưới đây, Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng chức năng Match. Mong các bạn đón xem!

Leave A Reply

Your email address will not be published.