Hướng dẫn sử dụng ViOLET 1.9

0

Hướng dẫn sử dụng ViOLET 1.9

2 4

MỤC LỤC

1. Giới thiệu Violet và cách cài đặt …………………………………………………. 12

1.1. Giới thiệu phần mềm Violet ………………………………………………….. 12

1.2. Cài đặt và chạy chương trình …………………………………………………. 14

1.2.1. Cài đặt Violet từ Disk CD hoặc thẻ USB ……………………………………….15

1.2.2. Cài đặt từ trang bachkim.vn ………………………………………………………16

1.2.3. Đăng kí bản quyền hoặc dùng thử ………………………………………………17

1.2.4. Chạy chương trình Violet ………………………………………………………….18

2. Các chức năng của Violet …………………………………………………………… 20

2.1. Mở các bài giảng mẫu ………………………………………………………….. 20

2.2. Tạo trang màn hình cơ bản ……………………………………………………. 22

2.2.1. Tạo một trang màn hình ……………………………………………………….…..22

2.2.2. Nút “Ảnh, phim” ……………………………………………………………………..23

2.2.3. Sử dụng kho tư liệu đám mây ……………………………………………………27

2.2.4. Sử dụng Thư viện tư liệu trực tuyến …………………………………………..28

2.2.5. Sử dụng các công cụ tìm kiếm Internet ……………………………………….30

2.2.6. Nút “Văn bản” …………………………………………………………………………33

2.2.7. Nút “Công cụ” …………………………………………………………………………34

2.3. Các chức năng soạn thảo trang màn hình ………………………………… 34

2.3.1. Sửa đổi hoặc xóa mục dữ liệu đã có ……………………………………………34

2.3.2. Tạo hiệu ứng hình ảnh ………………………………………………………………35

2.3.3. Tạo các hiệu ứng chuyển động và biến đổi ………………………………….36

2.3.4. Thay đổi thứ tự, căn chỉnh và Key đối tượng ………………………………37

2.3.5. Chọn đối tượng bằng danh sách …………………………………………………38

2.3.6. Sao chép, cắt, dán tư liệu…………………………………………………………..40

2.3.7. Phục hồi (undo) và làm lại (redo) ……………………………………………….41

2.3.8. Tạo các siêu liên kết …………………………………………………………………42

2.3.9. Hiện lưới điểm và bắt điểm mắt lưới.…………………………..……………..43

2.4. Sử dụng các công cụ chuẩn …………………………..………………………. 44

2.4.1. Vẽ hình cơ bản ………………………………………………………………………..44

2.4.2. Văn bản nhiều định dạng …………………………………………………………..47

2.5. Sử dụng các mẫu bài tập ……………………………………………………….. 49

2.5.1. Tạo bài tập trắc nghiệm …………………………………………………………….50

2.5.2. Tạo bài tập ô chữ ……………………………………………………………………..54

2.5.3. Tạo bài tập kéo thả chữ …………………………………………………………….57

Leave A Reply

Your email address will not be published.