Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020

0

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020, đã được Quốc hội thông qua và ban hành vào ngày 18/06/2020. Hiệu lực của văn bản pháp luật này, sẽ được Start từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết những vấn đề được Luật giao hoặc hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thay vì chỉ có thẩm quyền ban hành Nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết những vấn đề được Luật giao.

Bên cạnh đó, Luật quy định tờ trình dự án, dự thảo phải nêu rõ sự cần thiết ban hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, mục đích, quan điểm xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết; quá trình xây dựng dự án, dự thảo; Bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo văn bản; Tính thống nhất của dự thảo văn bản với các văn bản quy phạm pháp luật trong cùng lĩnh vực; Tính tương thích của dự thảo văn bản với điều ước quốc tế có liên quan.

Ngoài ra, nội dung thẩm định dự thảo Nghị định cần tập trung vào các vấn đề sau: Sự cần thiết ban hành Nghị định; Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; Sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị định với văn bản được quy định chi tiết đối với Nghị định quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật này; Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định; Điều kiện bảo đảm về nguồn lực; Ngôn ngữ, kỹ thuật, trình tự soạn thảo.

Nội dung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Leave A Reply

Your email address will not be published.