Luật Thanh niên 2020

0

Luật Thanh niên 2020

Sau khi được Quốc hội thông qua, thì vào ngày 16/06/2020, Luật Thanh niên được sửa đổi chính thức được ban hành. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được Start từ ngày 01/01/2021.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên. Người có trách nhiệm đối thoại với thanh niên chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch, chương trình đối thoại và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm nhất 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại.

Bên cạnh đó, Quốc hội quyết định lấy tháng 3 hằng năm là tháng Thanh niên với mục tiêu phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên.

Ngoài ra, Luật bổ sung chính sách về khởi nghiệp gồm các nội dung như sau: Giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên; Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học và công nghệ; Cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ pháp lý, khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật…

Sau đây là nội dung chi tiết của luật mới này, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Luật Thanh niên 2020

Leave A Reply

Your email address will not be published.