Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

0

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là biểu mẫu hành chính dành cho các Đảng viên chính thức vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, vì một lý do bất khả kháng nào đó mà sinh con thứ 3.

Nội dung trong mẫu bản kiểm điểm Đảng viên này cần nêu rõ thông tin cá nhân của Đảng viên vi phạm, nguyên nhân dẫn đến sai phạm và hình thức xử phạt, cuối cùng là lời hứa sẽ không tái phạm một lần nữa. Sau đây là nội dung chi tiết Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3, mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG BỘ …………………..

Chi bộ: …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng: …………………………………………. Ngày chính thức:…………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

– Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

– Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

– Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

– Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

– Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

…………, ngày … tháng … năm ……….
Người viết kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

Leave A Reply

Your email address will not be published.