Mẫu bảng kê giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Mẫu bảng kê giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: bảng kê giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là mẫu bảng kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, kê khai mức giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc (con, bố, mẹ…). Người nộp thuế căn cứ vào thu nhập của bản thân và những người nộp thuế khác trong gia đình để lựa chọn hình thức kê khai mức giảm trừ cho người phụ thuộcMẫu được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BẢNG KÊ
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ……. (Từ tháng …/… đến tháng…/)

[02]Tên người nộp thuế:…………….……………………………………………………………..

Đơn vị tính: ĐồngViệt Nam

I. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian được tính giảm trừ trong năm

Từ tháng Đến tháng
[09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
1
2
3

II. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian được tính giảm trừ trong năm

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/

Huyện

Phường/

Từ tháng

Đến tháng

[18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
1
2

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:…………

…,ngày ……tháng ……..năm …….

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com