Mẫu báo cáo công tác quản lý đoàn ra

0

Mẫu báo cáo công tác quản lý đoàn ra

Business-letters.com mời các bạn đọc cùng tham khảo Mẫu báo cáo công tác quản lý đoàn ra được ban hành kèm theo Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Mẫu báo cáo công tác quản lý đoàn ra là biểu mẫu được cá nhân đơn vị lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về việc báo cáo tình hình công tác quản lý đoàn ra. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày đầy đủ các thông tin như: thống kê số lượng đoàn ra, đánh giá kết quả, kiến nghị. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Mẫu báo cáo công tác quản lý đoàn ra

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Đơn vị:………….
(Tên cơ quan, đơn vị)

…., ngày…. tháng… năm 201..…

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế)

1) Thống kê số lượng đoàn ra (Từ tháng 01/…. đến tháng 12/…. )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Năm Tên/nội dung đoàn ra Lãnh đạo đơn vị tham gia đoàn Số người Thời gian (số ngày) Nước đến Kinh phí Kế hoạch Ghi chú
NSNN Bạn tài trợ Trong kế hoạch Ngoài kế hoạch
Tổng cộng

2) Đánh giá kết quả

Những kết quả đạt được: Đánh giá những kết quả thu được của các đoàn ra hàng năm (nêu minh chứng nếu có), nêu rõ những thuận lợi, khó khăn.

3) Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– Lưu:…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Cách lập mẫu báo cáo công tác quản lý đoàn ra

– Tên đoàn ra: Ghi rõ tên đoàn công tác và nội dung làm việc (đi thăm chính thức/đi đàm phán/đi triển khai dự án …);

– Lãnh đạo đơn vị tham gia đoàn: Ghi rõ Hiệu trưởng/hiệu phó/Chủ tịch HĐQT…);

– Sngười: Tổng số người tham gia;

Thời gian: Số ngày làm việc tại nước đến công tác (không tính ngày đi đường);

– nước đến: Ghi rõ tên nước đến công tác

– Kinh phí: Đánh dấu (x) vào mục Ngân sách NN chi hay Phía Bạn tài trợ;

– Kế hoạch: Đánh dấu (x) vào mục trong kế hoạch hoặc nằm ngoài kế hoạch hàng năm.

Leave A Reply

Your email address will not be published.