Mẫu biên bản đào tạo (nội bộ)

Mẫu biên bản đào tạo (nội bộ)

Mẫu biên bản đào tạo (nội bộ)

DANH SÁCH CNV ĐƯỢC ĐÀO TẠO

– Căn cứ…………………………………………………………………………………………..

– Theo yêu cầu của Thủ tục đào tạo.

– (Cá nhân, Bộ phận)…………tiến hành đào tạo/hướng dẫn như sau:

  1. Nội dung đào tạo/hướng dẫn:
  2. Thời gian đào tạo/hướng dẫn:
  3. Địa điểm đào tạo/hướng dẫn:
  4. Những người được đào tạo/hướng dẫn: (theo danh sách dưới đây)

Sau khi tiến hành đào tạo/hướng dẫn, người đào tạo/hướng dẫn trả lời các thắc mắc của CNV, sau khi không còn thắc mắc, người được đào tạo ký tên như sau:

Stt

Họ tên

Số buổi tham gia

Ký tên

TP HCM, Ngày…….tháng…..năm 20..

Người đào tạo

Tải game crack việt hoá tại: https://daominhha.com